Arbetslivskriminalitet och dess konsekvenser på arbetsmiljö

I det här projekt inhämtar och sammanställer vi kunskap om arbetskriminalitet och dess påverkan på arbetsmiljön.

Bakgrund

Arbetslivskriminalitet är ett stort växande problem som drabbar och kostar hela samhället enormt mycket i uteblivna skatteintäkter men också i stort mänskligt lidande där människor utnyttjas. Arbetslivet har blivit mer komplext och arbetslivsbrottligheten antas leda till försämrad arbetsmiljö. Utifrån regeringens nationella arbetsmiljöstrategi 2021 - 2025 och det fjärde delmålet; ”En arbetsmarknad utan brott och fusk”, har vi initierat ett projekt där vi inhämtar och sammanställer kunskap om arbetslivskriminalitet och dess påverkan på arbetsmiljön och på arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Syftet är att öka kunskapen om arbetslivkriminalitet för att i sin tur kunna förebygga brott och fusk på arbetsmarknaden där arbetstagare utnyttjas. På så vis bidrar projektet till delmålet i Agenda 2030 om att skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla.

Två delstudier

Projektet är uppdelat i två delstudier.

Delstudie 1

I den här studien genomförs en omfattande undersökning av befintlig forskning som ska resultera i en kunskapssammanställning om arbetslivskriminalitet och dess samband med arbetsmiljö. Syftet med projektet är att öka kunskapen om arbetslivskriminalitet och dess samband med arbetsmiljö i Sverige, Norden och andra länder som är jämförbara med Sverige inom branscherna vård och omsorgen, städ, bygg, transport och restaurang. Ytterligare syften är att beskriva ekonomiska konsekvenser av arbetslivskriminalitet kopplade till arbetsmiljö samt att identifiera kunskapsluckor. Kunskapen ska kunna användas som underlag i det förebyggande arbetet mot arbetslivskriminalitet av myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer på arbetsplatser. På längre sikt kan kunskapen bidra till att förebygga utsatthet bland arbetstagare som utnyttjas och att arbetsgivare som följer lagstiftningen utkonkurreras på grund av brott och fusk på arbetsmarknaden. Därmed är det långsiktiga projektmålet med den ökade kunskapen att bidra till att förebygga och minska utsatthet och dålig arbetsmiljö till följd av arbetslivskriminalitet.

Delstudie 2

I den här studien genomförs cirka 30-tal intervjuer med representanter från olika myndigheter, arbetsmarknadens parter och branschorganisationer för att inhämta deras kunskap och erfarenhet av arbetslivskriminalitet, arbetsmiljö samt vilka branschinterventioner som är framgångsrika. Syftet är att inhämta kunskaper och erfarenheter hos relevanta aktörer om arbetslivskriminalitet och sambandet med eller konsekvenser på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Särskilt fokus ska vara på att beskriva vilka interventioner som genomförts för att förebygga och minska/hindra förekomsten av arbetslivskriminalitet och effekter/konsekvenser av dessa på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete. Projektet ska resultera i ökad kunskap i form av en kunskapssammanställning om vilka interventioner som genomförts hos olika aktörer inom arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete för att förebygga och minska/hindra förekomsten av arbetslivskriminalitet. Sammanställningen ska ge exempel på beprövade goda interventioner som berörda aktörer har genomfört och som andra kan lära av.

Tidsplan

85%

articlePublicering delstudie 1

2024-02-29

articlePublicering delstudie 2

2024-04-15
Maj 23
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
  • play_arrowStart: 2 maj 2023
  • articlePublicering delstudie 1: 29 februari 2024
  • articlePublicering delstudie 2: 15 april 2024
  • flagAvslut: 1 september 2024