Hur avspeglar sig arbetslivkriminalitet i arbetsmiljön?

Ett växande problem i samhället är arbetslivskriminalitet. Det kostar enormt mycket i uteblivna skatteintäkter men drabbar också människor som utnyttjas. Arbetslivsbrottsligheten antas leda till en försämrad arbetsmiljö, därför inhämtar och sammanställer vi kunskap i ämnet för att se hur kriminaliteten påverkar arbetsmiljön.

Utifrån regeringens nationella arbetsmiljöstrategi 2021 – 2025 och det fjärde delmålet; ”En arbetsmarknad utan brott och fusk”, har vi initierat ett projekt där vi inhämtar och sammanställer kunskap om arbetslivskriminalitet och dess påverkan på arbetsmiljön och på arbetsmiljöarbetet.

Arbetslivskriminalitet är när företag eller organisationer systematiskt bryter mot regler i arbetslivet. Det är medvetna handlingar där arbetstagare utnyttjas och en sund konkurrens sätts ur spel. Det kan omfatta bland annat överträdelser av arbetsmiljöregelverket och kan exempelvis handla om arbete utan tillstånd, arbete med osäkra arbetsvillkor och minskat skydd för arbetstagare. Arbetslivs-kriminalitet kan också leda till att företag som följer arbetsmiljölagstiftningen konkurreras ut.

Mer kunskap behövs

Det finns en hel del känt om arbetslivskriminalitet men en kunskapslucka är hur arbetslivskriminalitet avspeglar sig i arbetsmiljön och i arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att få en bild av hur sambandet mellan arbetslivskriminalitet, arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete ser ut. Finns det faktorer som behöver ges extra uppmärksamhet i arbetsmiljön och i arbetsmiljöarbetet och som kan gynna eller försvåra uppkomsten av arbetslivskriminalitet?

Sanny Shamoun, processledande analytiker

– Ökad kunskap kan användas i det förebyggande arbetet, till exempel genom riktade informations– och kontrollinsatser för chefer, upphandlare, inköp, skyddsombud med flera för att minska arbetstagares utsatthet på arbetsmarknaden där kriminalitet i form av brott och fusk förekommer, säger Sanny Shamoun, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Uppdelat i tre studier

Projektet är uppdelat i tre delstudier.

Delstudie 1 – I den här studien genomförs en omfattande undersökning av befintlig forskning som ska resultera i en kunskapssammanställning om arbetslivskriminalitet och dess samband med arbetsmiljö.

Delstudie 2 – I den här studien genomförs cirka 30-tal intervjuer med representanter från olika myndigheter, arbetsmarknadens parter och branschorganisationer för att inhämta deras kunskap och erfarenhet av arbetslivskriminalitet, arbetsmiljö samt vilka branschinterventioner som är framgångsrika.

Delstudie 3 – I den här studien undersöks arbetslivskriminalitet och arbetsmiljöbrott som har lett till arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud, utifrån befintlig statistik.

Projektdeltagare

På uppdrag av myndigheten arbetar forskaren Klara Johanna Hermansson och professor emeritus Jerzy Sarnecki vid Kriminologiska institutionen på Stockholmsuniversitet och experten Anders Fredriksson från Vilna. Från Myndigheten för arbetsmiljökunskap deltar Sanny Shamoun som processledare och Monica Kaltenbrunner, som ansvarig för delstudie 1.

Läs mer om projektet här