Vårt uppdrag

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har funnits sedan juni 2018 och ska bidra till att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för frågor som rör arbetsmiljö. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.

Vi är en statlig myndighet som leds av en generaldirektör. Det är riksdagen och regeringen som bestämmer inriktning och ändamål för verksamheten. Regeringens instruktioner till oss anges i en särskild förordning (2018:254) och i ett årligt regleringsbrev med krav på vad vi ska genomföra under ett budgetår.

Vi ska inom vårt ansvarsområde bland annat:

  • samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt
  • utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ
  • följa och analysera utvecklingen i syfte att stärka sitt kunskaps-, analys- och utvärderingsarbete.

Myndigheten har även till uppgift att:

  • följa och främja kunskapsuppbyggnad om arbetsmiljöfrågor i Europeiska unionen och internationellt
  • följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

Vi kvalitetssäkrar vårt arbete ur ett vetenskapligt perspektiv genom att låta externa forskare granska våra rapporter och arbetsprocesser. Vi belyser särskilt arbetsmiljöns beskaffenhet och utveckling i olika branscher och beaktar ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Myndigheten samverkar med arbetsmarknadens parter och andra aktörer.

Vi har ett antal samverkansgrupper och råd som på olika vis stöttar vår verksamhet:

  • insynsråd
  • kvalitetsråd
  • samverkansgrupp Kunskap
  • samverkansgrupp Företagshälsovården

Du kan läsa mer om våra samverkansgrupper och råd på webbsidan Stöd till vår verksamhet.