Konferens om EU:s gemensamma arbete mot rasism

Första halvåret 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd, vilket bland annat innebär att ansvara för planering och genomförande av hundratals möten, seminarier och konferenser med medlemsstaterna. Inom ramen för ordförandeskapet arrangerades den 16–17 februari en konferens om EU:s arbete mot rasism.

Deltagarna fick ta del av goda exempel och det gavs möjlighet att utbyta erfarenheter mellan representanter från medlemsländerna. Speciellt fokus under konferensen var att inspirera medlemsstaterna att gå från planering till att genomföra sina egna respektive handlingsplaner mot rasism.

Nader Ahmadi, generaldirektör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Det är en ytterst viktig konferens att genomföra just nu när rasism och främlingsfientlighet ökar överallt på kontinenten, och förhoppningsvis kan den bidra till att frågor om rasism och antisemitism hamnar högre upp på medlemsländernas politiska dagordning, säger Nader Ahmadi, generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som deltog i konferensen.

EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli och Paulina Brandberg, Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister höll i öppningsanförandet.

Paulina Brandberg tillsammans med Helena Dalli, EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet.
Bild: Swedish Presidency of the Council of the EU

– Rasism strider mot principen om alla människors lika värde och utgör i slutändan ett hot mot de grundläggande värderingar som demokratin vilar på. Under mötet hoppas vi få utbyta idéer och perspektiv på hur vi bäst omvandlar stora, viktiga ord om arbete mot rasism till faktisk handling, säger Paulina Brandberg.

Den 18 september 2020 antog EU en handlingsplan mot rasism som fokuserar på medlemsstaternas roll i att motverka rasism och i handlingsplanen uppmanas alla medlemsstater att utveckla nationella handlingsplaner mot rasism senast i slutet av 2022 . I EU:s strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv uppmanas alla medlemsstater att anta nationella strategier mot antisemitism.

Om EU:s ministerråd och ordförandeskapet

EU:s ministerråd är en av EU:s sju institutioner. Det officiella namnet på ministerrådet är Europeiska unionens råd eller i kortformat, rådet. I EU:s ministerråd roterar ordförandeskapet mellan medlemsländerna varje halvår. Ordförandelandet ansvarar för att leda arbetet i rådet och företräda alla 27 medlemsländer i förhandlingar med andra EU-institutioner. Rådet förhandlar om EU-kommissionens lagförslag och beslut tas i de flesta fall efter vidare förhandlingar med Europaparlamentet. Ministerrådet består av ministrar från EU-ländernas regeringar.

Läs mer om ministerrådet och ordförandeskapet – swedish-presidency.consilium.europa.eu/sv/