Kartläggning av hälsorisker med fysiskt tungt arbete

I två pågående projekt sammanställer Myndigheten för arbetsmiljökunskap kunskap om hur långvarigt eller ihållande fysiskt tungt arbete påverkar arbetsrelaterad hälsa. Kunskapssammanställningarna fokuserar på att kartlägga sambandet med dödsfall, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukskrivningar, sjukersättningar, samt risken för att behöva byta eller avsluta sin anställning.

I Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 – En god arbetsmiljö för framtiden betonas att alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv, att arbetslivet ska vara hälsosamt och att ingen ska dö till följd av arbete. I strategin står det att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa och ska vara en central del i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Det kan aldrig accepteras att någon dör på eller av sitt arbete och arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar utveckling och möjlighet till god hälsa.

Thomas Nessen är projektledande analytiker för de båda sammanställningarna. Han berättar att tidigare forskningsstudier visar på att långvarig fysisk belastning i arbetet kan medföra allvarliga hälsorisker. Upp till 28 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i Sverige beräknas vara kopplade till ihållande tung fysisk belastning på jobbet. Trots tidigare studier saknas en samlad bild ur ett nordiskt perspektiv om i vilken utsträckning och på vilket sätt som långvarigt eller ihållande fysiskt tungt eller ansträngande arbete påverkar hälsan.

Tidigare forskning har visat att långvarig fysisk belastning i arbetet kan medföra allvarliga hälsorisker. Dessutom har upp till 28 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall i Sverige beräknats vara kopplade till långvarig tung fysisk belastning på jobbet.

format_quote

Trots tidigare studier och rapporter saknas en detaljerad bild ur ett svenskt och nordiskt perspektiv om i vilken utsträckning, och på vilket sätt, som långvarigt fysiskt tungt arbete påverkar hälsan.

Thomas Nessen

Båda projekten delar en gemensam ambition att förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade hälsorisker. Genom att belysa sambandet mellan tungt fysiskt arbete och dess negativa konsekvenser, från dödsfall till sjukskrivning, syftar projekten till att bidra till skapandet av säkrare och mer hållbara arbetsplatser. De strävar efter att identifiera kunskapsluckor och möjligheter för att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

På grund av ämnets omfattning är arbetet uppdelat i två projekt på följande sätt:

  • Tungt fysiskt arbete och koppling till dödsfall, hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Tungt fysiskt arbete och koppling till sjukskrivning, sjukersättning, samt behöva byta eller sluta jobb.

Båda projekten presenterats preliminärt under första kvartalet av 2025.

Länk till projektsida