Tungt fysiskt arbete och koppling till dödsfall, sjukdomar och sjukskrivning

I två projekt sammanställer vi kunskap om hur långvarigt eller ihållande fysiskt tungt arbete påverkar arbetsrelaterad hälsa. Vi undersöker kopplingen till dödsfall, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukskrivning, sjukersättning, samt risken att behöva byta eller sluta jobb.

Bakgrund

Flera forskningsstudier pekar på att långvarig fysisk belastning i arbetet kan medföra allvarliga hälsorisker och det behövs mer detaljerad kunskap om dessa faktorer och ur ett nordiskt perspektiv, så det kan förbyggas och att man kan skapa friska arbetsplatser.

Idag saknas en sammanställd kunskap ur ett nordiskt perspektiv om i vilken utsträckning och på vilket sätt som långvarigt eller ihållande fysiskt tungt eller ansträngande arbete påverkar arbetsrelaterad hälsa, vilka indikatorer som är arbetsmiljörelaterade riskfaktorer, och dessutom hur diskussioner ser ut runt de negativa konsekvenserna effektivt kan förebyggas inom arbetslivet.

Syfte

Syftet med projekten är att öka kunskapen om effekter och samband av långvarigt eller ihållande tungt fysiskt arbete för individers arbetshälsa, samt belysa dess samband med arbetsrelaterade dödsfall, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukskrivningar, utträde ur arbetslivet och behov av att byta arbete ur ett svenskt och nordiskt perspektiv.

Mål

Målet med projekten är ta fram kunskapssammanställningar som kan komma till praktisk nytta för arbetsmiljöarbete i de miljöer tungt fysiskt arbete förekommer. De ska även kunna bidra till Arbetsmiljöverkets arbete med föreskrifter genom att belysa riskkällor i arbetslivet som kan orsaka arbetsrelaterad dödlighet, sjukskrivning, utträde ur arbetslivet och behov av att byta arbete. Sammanställningarna ska förhoppningsvis bidra till att identifiera kunskapsluckor och möjligheter.

Generellt kommer kunskapssammanställningarna bidra till arbete kopplat till Regeringens utvidgning av nollvisionen att ”ingen ska dö till följd av arbete” och Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025.

Projekt 1

Tungt fysiskt arbete och koppling till dödsfall, hjärt- och kärlsjukdomar ur ett svenskt och nordiskt perspektiv.

Anlitade experter

Mikael Forsman, Andreas Lundin, Maria Albin, Jenny Selander

Projekt 2

Tungt fysiskt arbete och koppling till sjukskrivning, sjukersättning, samt behöva byta eller sluta jobb.

Anlitade experter

Daniel Falkstedt, Melody Almroth, Maria Albin, Katarina Kjellberg, Kuan-Yu Pan

Leveranser

Båda projekten presenterats preliminärt under första kvartalet av 2025.

Tidsplan

56%

articleDelredovisning projekt 1

2024-07-01

articleDelredovisning projekt 2

2024-09-01

articlePublicering av publikation

2025-03-31
Sep 23
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 1 september 2023
  • articleDelredovisning projekt 1: 1 juli 2024
  • articleDelredovisning projekt 2: 1 september 2024
  • articlePublicering av publikation: 31 mars 2025
  • flagAvslut: 31 mars 2025