Förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september överlämnade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett förslag till en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention till regeringen. Arbetet med förslaget har skett i samverkan av 26 myndigheter, varav vi är en av medverkande myndigheter.

Förslaget till strategi innebär ett mer samlat och strategiskt arbete för att planera, prioritera och genomföra insatser till gagn för patienter, omsorgstagare och närstående. Mål är att bidra till att människor i Sverige har tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor. Vården och omsorgen ska ges stöd för att skapa största nyttan för patienten, omsorgstagare och närstående.

Inom ramen för vår del av uppdraget genomförde vi två övergripande översikter med fokusområde psykisk hälsa och arbetsmiljö samt suicidprevention och arbetsmiljö:

Bild på Thomas Nessen
Thomas Nessen har representerat myndigheten i arbetet med förslaget till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.
format_quote

Att med en gemensam strategi och tillhörande mål kunna långsiktigt arbeta för god psykisk hälsa och suicidprevention i hela befolkningen är ett viktigt steg mot ett hållbart och hälsosamt samhälle där ingen lämnas utanför. Strategin ger möjligheter till att ta ett helhetsgrepp för långsiktigt arbete, planering och samverkan, samt uppföljningar på alla nivåer över hela landet.

Nyheter i strategin:

  • Bredare än tidigare strategier inom området, den tar ett helhetsgrepp
  • Psykisk hälsa och suicidprevention sammanförs i samma strategi. De senaste årtiondena har satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention skett i två olika huvudspår.
  • Längre tidsspann, strategin sträcker sig över 10 år, det är längre än tidigare strategier.
  • I strategin ingår både främjande och förebyggande åtgärder – för att så långt det går skapa förutsättningar för ett gott psykiskt välbefinnande och för att motverka att psykisk ohälsa uppstår.
  • Strategin innehåller förslag på ett sammanhållet uppföljningssystem för området psykisk hälsa och suicidprevention. Det har saknats tidigare. Uppföljningssystemet är viktigt för att kunna säga hur det går med både arbetet och hälsoutvecklingen i Sverige, och kommer att ge möjlighet till lärande.

Mål och vision

Strategin består av en vision – Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid – samt fyra övergripande mål och sju delmål. De fyra övergripande målen är:

  • En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen.
  • Färre liv förlorade i suicid.
  • Minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa.
  • Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

De sju delmålen bidrar enskilt och tillsammans till de övergripande målen och de förändringar som behövs för att åstadkomma detta. Inom varje delmål ryms ett antal insatsområden med prioriteringar som olika offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå samt aktörer från privat sektor och civilsamhället kan arbeta utifrån. Myndigheterna som ingått i uppdraget föreslås att även i fortsättningen samordna sina arbeten inom området, inklusive att medverka aktivt i strategins genomförande och uppföljning.

Myndigheter som har ingått i arbetet

Hela processen med förslaget har inneburit ett nära samarbete mellan myndigheter och andra aktörer.

Medverkande myndigheter: Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap , Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Sametinget, Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Statens institutionsstyrelse (SIS), Statens medieråd, Statens skolverk, Trafikverket, Vetenskapsrådet, Vinnova.

Mer information

Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention (Folkhälsomyndigheten)