Kunskapssammanställning om AI, robotisering och arbetsmiljö

Vi kommer att genomföra en kunskapssammanställning om artificiell intelligens, robotisering och dess inverkan på arbetsmiljön inom olika branscher.

Olika digital teknik har under många år införts på arbetsplatser i olika utsträckning med varierade syften. Utvecklingen och införandet av till exempel artificiell intelligens, AI, och robotisering innebär ofta väsentliga förändringar i hur arbetsuppgifter utförs och arbetsmiljön utformas. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att genomföra en kunskapssammanställning med fokus på AI, robotisering och liknande teknik och arbetsmiljön.

kvinna, närbild
Monica Kaltenbrunner, processledande analytiker

– Redan nu ser vi att AI eller robotisering har tagit över arbetsmoment som människan utfört tidigare. Det kan innebära att människan slipper tunga eller krävande arbetsmoment men också att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förändras. En kunskapssammanställning behövs för att få en tydligare bild av AI och robotisering i arbetsmiljön och vi hoppas att sammanställningen kan ge en vägledning i vad som skapar goda arbetsmiljöer, säger Monica Kaltenbrunner processledare vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Målsättningen med kunskapssammanställningen är att identifiera och sammanställa befintlig forskning som beskriver och analyserar hur AI, robotisering och liknande teknik inverkar på arbetsmiljön inom olika branscher.

Så går arbetet till

Till arbetet med kunskapssammanställningen kommer experter inom ämnet att kontrakteras för att tillsammans genomföra arbetet. I arbetet kommer myndighetens processmodell för systematiska kunskapssammanställningar att tillämpas vilket innebär bland annat att forskarna tillsammans med bibliotekarie genomför systematiska sökningar av vetenskaplig litteratur i relevanta databaser. Därefter gör experterna en genomgång, relevans bedömning och kvalitetsgranskning av litteraturen följt av en sammanvägning av resultat och värdering av kunskapen.

När arbetet med kunskapssammanställningen närmar sig slutet kommer en extern bedömare att granska innehållet och metoden. Kommentarer från den externa bedömaren tar experterna sedan hänsyn till i sitt fortsatta arbete.

Läs mer om projektet artificiell intelligens och robotisering i våra arbetsmiljöer