Vårt kvalitetsarbete

Alla projekt som Myndigheten för arbetsmiljökunskap håller i bedöms av interna och externa granskare för att säkra att de håller en god vetenskaplig nivå. Vi har också ett kvalitetsråd som säkrar att vårt arbete håller den höga kvalitet vi strävar efter.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och har som uppgift att samla in, sammanställa och sprida kunskap baserad på forskning på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Vi kvalitetssäkrar vårt arbete ur ett vetenskapligt perspektiv genom att låta externa forskare granska våra rapporter.

Förutom en god kompetens inom forskning och vetenskapliga metoder och förhållningssätt bland medarbetare på myndigheten anlitar vi forskare med högre akademisk meritering inom arbetsmiljö.

Kvalitetsråd

Vi har även ett kvalitetsråd som stöttar vår verksamhet. De fungerar som en referensgrupp för frågor som rör kvaliteten i myndighetens arbete med rapporter, kunskapssammanställningar och utvärderingar. I rådets uppdrag ingår att aktualisera och driva frågor av principiell betydelse för kvaliteten i myndighetens rapporter och att vara rådgivande.

Kvalitetsrådet består av åtta externa och två interna ledamöter som utses av generaldirektören. Mandatperioden för kvalitetsrådet externa medlemmar är 3 år och rådet sammanträder två gånger per år.

Externa och interna granskare

Nästan alla våra projekt har i någon utsträckning externa experter och granskare som stöd i arbetet. Dessa väljs ut av myndigheten med värdering kring särskilda ämneskunskaper, metodkunskap, akademiska meriter och samarbetsförmåga. De som anlitas får inte vara jäviga i förhållande till dem vars arbete de ska granska. Granskarnas uppgift är att säkerställa att arbetet håller en god vetenskapligkvalitetsnivå, genom att se till att materialet inte innehåller direkta sakfel, svårförståeliga resonemang eller slutsatser som inte går att säkerställa utifrån vad författarna har fört fram. Granskarna anges i den slutgiltiga publikationen. Parallellt med den externa granskningen genomför medarbetare på analysfunktionen en intern kvalitetsgranskning som också vägs in i den sammantagna bedömningen.

Utvärdering med sakkunniga

När manuset anses färdigt för extern språkgranskning skickas det till språkkonsulter i två till tre rundor, och experterna bedömer justeringarna efter varje granskning.
Efter att projektet är avslutat genomför processledaren en extern utvärdering genom att skicka ett frågeformulär till uppdragstagarna. Vid två tillfällen per år hålls seminarium inom myndigheten i syfte att ta vara på lärdomar och erfarenheter från både den interna och externa utvärderingen.