Vår samverkan med andra myndigheter

I vårt uppdrag ingår att samverka med andra myndigheter och under 2019 hade vi omfattande samverkansaktiviteter med bland andra Arbetsmiljöverket.

Samverkan har främst skett inom det gemensamma regeringsuppdraget om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid och som även inkluderar Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan.

– Det är viktigt och värdefullt att samverka, det innebär att frågeställningar prövas från olika perspektiv och med olika infallsvinklar. Vi får även tillgång till och kan nyttja olika kompetenser i och med att fler aktörer är inblandade, säger Nader Ahmadi.

Samarbete leder till kunskap

Samverkan med Arbetsmiljöverket sker också inom olika aktiviteter relaterade till vårt internationella uppdrag i allmänhet och uppdraget som kontaktpunkt för EU-Osha i synnerhet. Samarbetet har lett till kunskapsöverföring kring övertagandet av uppdrag som kontaktpunkt i EU-Osha och även inneburit gemensamma arrangemang av seminarier i Sverige. Flera möten och avstämningar på myndigheternas ledningsnivå har genomförts.

Publik vid seminarium om arbetsmiljö för småföretag 10 oktober.
Kicki Höök från Arbetsmiljöverket under en workshop i Stockholm om arbetsmiljöfrågor inom mikroföretag.

Samarbete med forskare och bibliotekshandläggare

Inom ramen för utvärderingsuppdraget och med anledning av lagen om behandling av personuppgifter har vi haft regelbundna avstämningar med Statistiska Centralbyrån (SCB) och Arbetsmiljöverket. Inom ramen för myndighetens uppdrag om kunskapssammanställningar samt företagshälsovården har myndigheten haft samarbete med forskare och bibliotekshandläggare vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Kristianstad, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, och Örebro universitet.

Detta har lett till att myndigheten har fått ta del av kunskap och kompetens från de som är experter inom områdena. Tillhandahållande av bibliotekstjänst var ett val som myndigheten tidigt gjorde och som föll väl ut. Biblioteksstödet som har varit dedikerat till forskarna har varit en förutsättning för att effektivt få fram söksträngar och litteratur till kunskapssammanställningarna.

Stöd till nystartade företag

Webbplatsen verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och innehåller samlad information som kan utgöra stöd till nystartade
företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Under 2019 togs kontakt med Tillväxtverket för att se hur myndigheten kan komplettera informationen om arbetsmiljökunskap något som saknas på verskamt.se idag. Förhoppningen är att vi kan fortsätta att undersöka möjligheterna att bidra med information om arbetsmiljökunskap på webbplatsen.

Vidare har vi samverkat med Svenska ESF-rådet avseende gemensamma angelägenheter inom IT, lokaler, ekonomi och arkivering med mera i och med att myndigheterna är samplacerade. Vi har ett löpande samarbete med Statens Servicecenter inom ekonomi- och personaladministrativa frågor. Som liten myndighet innebär denna samverkan viktiga samordningsfördelar ur resursperspektiv, såväl ekonomiskt som personellt.

Vi har haft avstämningar på ledningsnivå med Forte och Socialstyrelsen. Vi har även haft samverkan inom ramen för sina råd som innefattar representanter för andra myndigheter inom arbetsmiljöområdet och arbetsmarknadens parter samt riksdagens arbetsmarknadsutskott i samtliga större frågor.