Utmanande och nödvändigt att arbeta med arbetsmiljö i mikro- och småföretag

Cirka 99 % av alla företag i EU utanför finanssektorn är mikro- och småföretag. Omkring hälften av den tillgängliga arbetskraften inom EU är sysselsatt i mikro- och småföretag.

Arbetsmiljöfrågor inom dessa företag är ett eftersatt arbete, och arbetstagare löper större risk att drabbas av arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem. För att hitta strategier som förbättrar arbetsmiljön har under tre års tid Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha, bedrivit forskningsprojektet SESAME. Mikroföretag är företag som sysselsätter färre än 10 personer och småföretag sysselsätter färre än 50 personer.

Branschanpassade strategier

SESAME är en bred studie av arbetsmiljö i småföretag inom EU med mål att öka förståelsen för hur arbetsmiljön i småföretag kan förbättras. Projektet är avslutat och resultatet pekar på oro när det gäller arbetsmiljöåtgärderna i en betydande del av mikro- och småföretagen. Detta är en oro som i större eller mindre utsträckning gäller i alla EU:s medlemsstater; situationen är knappast tillfredsställande i någon av dem.

– Mikro- och småföretagare är en enormt stor grupp som sysselsätter i princip all tillgänglig arbetskraft inom EU. Gruppen är långt ifrån homogen, det handlar om vitt skilda branscher – från frisörer, rörmokare, restaurang till byggbranschen och allt däremellan. Att hitta ett tilltal och en strategi som fungerar för alla branscher fungerar inte, vi behöver hitta strategier som fungerar inom respektive bransch, säger Ann-Beth Antonsson, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet.

Spridning av resultat och diskussioner inför framtiden

För att gå vidare med arbetet och sprida resultaten av forskningen, samlades den 10 oktober olika aktörer som arbetar med att förbättra arbetsmiljön inom småföretag i Sverige. Ett femtiotal experter och tjänstepersoner inom småföretag, arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra berörda aktörer diskuterade under dagen åtgärder och insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Diskussionerna utgick från följande frågeställningar:
– Vilka mål har vi när det gäller arbetsmiljön i småföretag?
– Hur kan vi organisera insatserna för att nå dessa mål?
– Vad behövs för att småföretag ska förbättra sin arbetsmiljö?
– Vad behövs för olika typer av småföretag?

För att kunna göra något åt mikro- och småföretagarens arbetsmiljö är det viktigt att förstå branschen, vilka förutsättningar som finns och att möta olika branscher på deras egen arena och på deras villkor. En återkommande faktor under alla frågeställningar är kunskap. Oavsett frågeställning är kunskap fundamentet för att kunna inspirera och motivera företag att förbättra arbetet med arbetsmiljöfrågor.

– Det vilar ett stort ansvar på oss som myndighet att göra aktuell forskning tillgänglig, det finns mycket forskning och mycket kunskap om arbetsmiljö och det är viktigt att den kommer till nytta i arbetslivet. Jag är tacksam för att vi får möjlighet att diskutera frågorna och att bransch- och företagarorganisationer finns representerade. Vi behöver mötas och samverka över gränser i arbetsmiljöarbetet, sammanfattade och avslutade Nader Ahmadi dagen med.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap arrangerade seminariet tillsammans med SKL – Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmiljöverket, TCO, Svenskt Näringsliv, LO, SACO, Sunt arbetsliv och Prevent.

Mikro- och småföretag inom EUexpand_more

Mikro- och småföretagen är grundbultarna i EU:s ekonomi och spelar en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten, innovationen, sysselsättningen och den sociala integrationen. Under 2015–2016 bestod 98,8 procent av alla EU:s företag utanför finanssektorn av mikro- och småföretag , vilket motsvarar 22,7 miljoner företag. Omkring hälften av den tillgängliga arbetskraften i EU är sysselsatt inom mikro- och småföretag.

  • Mikroföretag – företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.
  • Småföretag – företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
EU-Osha - EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågorexpand_more

Europeiska arbetsmiljöbyrån (förkortat EU-Osha, av engelskans European Occupational Safety and Health Agency) upprättades 1994 Bilbao i Spanien. Uppdraget är ”att göra Europas arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva”.

Webbplats – EU-Osha Sverige