Tolv experter inom arbetsmiljö söks till Gävle

Gävles nya myndighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, rekryterar nu tolv experter för tidsbegränsade uppdrag inom arbetsmiljöområdet.

– Två av våra uppdrag från regeringen är att genomföra kunskapssammanställningar inom områdena Friska och välmående arbetsplatser respektive Framtidens arbetsmiljö i Sverige. Projekten löper fram till hösten och under den tiden behöver vi förstärkning med specialistkompetens, säger Nader Ahmadi, generaldirektör.

Det har länge saknats en central och nationell organisation med översikt och tillgång till den forskning som genomförts och som pågår inom arbetsmiljöområdet. Det har bidragit till att det varit svårt för många arbetsgivare, andra aktörer inom arbetslivet och för politik att ta del av aktuella slutsatser, samt att veta hur den kunskap som finns ska kunna tillämpas praktiskt.

En viktig uppgift för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som bildades den 1 juni 2018 i Gävle, är därför att bidra till att kunskap inom arbetsmiljö, med utgångspunkt i forskning, når ut till landets arbetsplatser för att omsättas i praktiken. Ett annat uppdrag för myndigheten är att hitta kunskapsluckor, så att forskning kan påbörjas inom de områden som vi behöver veta mer om. Myndigheten ska också analysera effekterna av den politik som förs inom arbetsmiljöområde för att bidra till väl underbygga beslut för framtida insatser på nationell nivå.

Ett område som experterna ska arbeta med avser kunskapssammanställningar om Friska och välmående arbetsplatser – med välmående menas att arbetsmiljön både ska ge förutsättningar för god hälsa för medarbetarna och för en hög effektivitet på arbetsplatsen. Det andra området berör Framtidens arbetsmiljö i Sverige. I båda arbetena ingår bland annat att bedöma relevans och väga samman resultaten av den forskning som finns inom områdena. Uppdragen ska utmynna i en kunskapssammanställning i form av en rapport, men också att ta fram konkreta råd som ska kunna användas praktiskt på landets arbetsplatser.

Experterna för de tidsbegränsade uppdragen söks i Sverige och internationellt, så därför kommer de i stor utsträckning ha möjlighet att själva avgöra var de vill genomföra arbetet.

– Däremot ser vi gärna att de lägger åtminstone en del av sin arbetstid här hos oss på myndigheten i Gävle för att bidra till att vi tillsammans skapar en levande kunskapsmiljö, berättar Nader Ahmadi.

Läs mer och ansök på sidan med våra utlysningar