Stort engagemang för att säkra kompetensförsörjning av arbetsmiljöingenjörer

I slutet av förra året anordnades tre dialogträffar i syfte att dyka djupare i vad som behöver göras för att säkra kompetensförsörjningen av arbetsmiljöingenjörer i framtiden. Intresset för frågan visade sig vara mycket stort och träffarna resulterade i värdefull kunskap och flera viktiga insikter att ta med in i det fortsatta arbetet.

Det finns idag ett akut behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer inom många sektorer i arbetslivet. Detta visar myndighetens rapport ”Företagshälsovårdens kompetensförsörjning” FHV 2019:2 som publicerades 2019. Sedan rapporten publicerades har vi arbetat vidare för att vara en drivande och koordinerande instans för att stimulera uppbyggnad utbildning för, i ett första steg, arbetsmiljöingenjörer.

I slutet av förra året träffade vi företrädare för lärosäten och andra utbildningsaktörer, företag i företagshälsovårdsbranschen, parterna, branschorganisationer och arbetsmedicinska kliniker vid tre olika tillfällen under oktober och december för att diskutera vilken kompetens som efterfrågas, befintlig och planerad utbildning och förslag på idéer och lösningar för att säkra kompetensförsörjningen av arbetsmiljöingenjörer.

– Totalt träffade vi nästan 50 mycket engagerade personer som generöst delade med sig av sin både djupa som breda kunskap och erfarenhet inom området. Det som kom fram i samband med dialogerna blir en viktig plattform för det fortsatta arbetet, säger Pernilla Bjärne från Mynak, som var workshopledare vid träffarna.

Behov av kompetens på både praktisk och strategisk inriktning

Något som det rådde stor enighet om i dialogerna var det skriande behovet av arbetsmiljöingenjörer med praktiskt kunnande. Främst efterfrågas kompetens inom utförande och analys av olika typer av mätningar (buller, luft mm), maskinsäkerhet, genomförande av riskbedömningar och bygg- och anläggningssäkerhet. Det är idag svårt att köpa denna typ av tjänster och också svårt att som företagshälsa eller företag rekrytera personer med denna kompetens.

– Det blev också i dialogerna tydligt att det förutom den praktiska kunskapen behövs arbetsmiljökunskap på ett strategiskt plan. Många större företag har idag interna roller som arbetsmiljöstrateg, arbetsmiljöchef och arbetsmiljöutvecklare och man menar att det inte alltid är så lätt att hitta kompetens till dessa typer av roller heller, om än lite lättare än för den praktiska kompetensen, säger Liv Nilsson, Mynak som koordinerar arbetet med satsningen på kompetensförsörjningen.

Vidare framkom i dialogen att program och kurser på högskolenivå behöver ses över och koordineras för att på ett bättre sätt möta dagens och framtidens behov.

– I dialogen med lärosätena framkom att det bland annat har varit svårt att rekrytera studenter till dagens utbildningar och det är också många avhopp under utbildningens gång, säger Helena Johansson, workshopledare från Mynak.

Några av de medskick vi fick med oss är när det gäller att stimulera utbildningen av arbetsmiljöingenjörer är att det ska vara möjligt att kunna studera på distans och samtidigt som man arbetar deltid, att arbetslivserfarenhet är en viktig pusselbit och att utbildning skulle kunna byggas utifrån en bas som sedan leder vidare i två olika inriktningar, en praktisk och en strategisk.

– Nu arbetar vi vidare utifrån det underlag som framkom under dialogerna för att ta fram en idéskiss för hur kompetensförsörjningen av arbetsmiljöingenjörer skulle kunna se ut. Vi kommer att bjuda in flera intressenter att delta i utvecklingsarbetet framåt, säger Nader Ahmadi, generaldirektör.

Läs mer: Rapport – Företagshälsovårdens kompetensförsörjning