Vad händer med arbetsmiljön vid utbrott av epidemier och pandemier?

Hur påverkades den psykosociala och ergonomiska arbetsmiljön i organisationer under en pågående epidemi eller pandemi? Vilka arbetsmiljöinterventioner genomfördes för att förebygga eller åtgärda psykisk eller muskuloskelettal ohälsa? Det är några av de frågeställningar som en ny kunskapssammanställning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att undersöka.

Utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19) i Sverige i början på år 2020 har inneburit stora påfrestningar på arbetsplatser runtom i Sverige. Spridningen av viruset innebär risker för olika arbetsplatser beroende på till exempel yrkesgrupp och verksamhet. Förutom hälsorisker med att bli smittad kan coronavirusets spridning föra med sig arbetsmiljörisker i form av till exempel arbete under mer pressade förhållanden, hög arbetsbelastning, ökad oro bland arbetstagare, och omställning till distans- och hemarbete.

Kvinna
Pinar Aslan, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Kunskap om effekter av coronavirusets (covid-19) spridning i Sverige utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är av naturliga skäl begränsad. Det kan dock finnas internationell forskning om utbrott av epidemier eller pandemier och arbetsmiljö som kan appliceras på svenska förhållanden och användas som underlag till en kunskapssammanställning, säger Pinar Aslan processledare vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Författare till rapporten är docent Anna Nyberg, medicine doktor, Kristiina Rajaleid, docent Ingrid Demmelmaier, och forskningsassistenterna Wilhelm Linder och Ylva Lindberg. Huvudförfattare Anna Nyberg är knuten till Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. Kristiina Rajaleid finns vid Stockholms Universitet, Institutionen för folkhälsovetenskap. Ingrid Demmelmaier, Wilhelm Linder och Ylva Lindberg är samtliga knutna till Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Anna Nybergs forskningsområden handlar om hur ledarskap på arbetsplatsen påverkar stress, hälsa och hälsorelaterade konsekvenser hos anställda. Utöver sitt arbete som forskare har Anna en bakgrund som klinisk psykolog inom arbets- och miljömedicin samt som psykologkonsult inom urval och ledarskapsutveckling.

Pandemi och epidemi

Globaliseringen och den sammankopplade världen gör att sjukdomar kan spridas snabbt. En pandemi definieras som ett utbrott av en infektionssjukdom som snabbt och lätt sprider sig bland människor över mycket stora geografiska områden. Medan en epidemi kan rasa i ett enskilt land, så kan en pandemi i värst fall, drabba människor över hela jorden.

Mer information:

Arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier