Slutrapport – Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Kartläggningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom myndigheten är färdig och företaget Sonder som genomförde uppdraget har presenterat slutrapporten.

I rapporten presenteras ett antal rekommendationer om åtgärder för myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på arbetsbelastning, bemötande och delaktighet.

Uppstart och intervjuer av medarbetare och chefer

Karin Mikaelsson från Sonder startade arbetet med kartläggningen den 25 september och sedan följde individuella intervjuer med alla medarbetare och chefer. Stöd i valet av frågeställningar och områden att ta med i kartläggningen utgjorde bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrift för ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4). Samtalen var konfidentiella för att möjliggöra uppriktiga svar och beskrivningar.

Workshop och presentation av intervjuer

Den 24 oktober presenterades en sammanställning av de genomförda intervjuerna och medarbetarna fick i grupper reflektera, kommentera resultatet och ge möjlighet till justeringar. Reflektioner och kommentarer vägdes sedan in i slutrapporten.

Sammanfattning av resultatet i slutrapporten

Resultatet i slutrapporten visar både på områden i arbetsmiljön som upplevs övervägande bra och positivt, och områden som behöver utvecklas och förstärkas. I slutrapporten formulerar Karin Mikaelsson den slutsats hon kommit fram till och hon ger ett antal rekommendationer inför det framtida arbetsmiljöarbetet.

Utdrag ur slutrapporten:

”Både intervjuerna och dialogen i helgrupp när kartläggningsresultatet presenterades, visar tydligt att det finns en positiv vilja och syn på den befintliga arbetsmiljön. Det som lyfts som mest positivt handlar mycket om upplevelser och förhållningssätt – det kulturella och relationella. Den stora slutsatsen är nog ändå att arbetsmiljön i nuläget är bättre än vad den har varit men att det blir viktigt att oavsett fokusera på att utvecklas till ett team och klargöra mål, processer och roller.”

Läs mer om vårt arbetsmiljöarbete:
2019-11-25 Slutrapport – Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
2019-11-14 Omstart för arbetsmiljöarbetet efter avhopp (tidningen Publikt)
2019-10-07 Arbetet med den interna arbetsmiljön
2019-09-26 Vi har en ny leverantör för att genomföra kartläggningen av den interna arbetsmiljön
2019-09-12 Arbetsmiljö, vårt uppdrag och framtiden