Samverkansgrupper bidrar med kompetens och stöd

Myndighetens främsta uppgift är sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet. Det ska vi göra på ett sätt som bidrar till att kunskap om arbetsmiljö faktiskt kommer till användning i praktiken. För att lyckas med det leder och deltar vi i olika råd och samverkansgrupper. I en grupp – SamKun – får deltagare från arbetsmarknadens olika parter komma till tals och diskutera frågor tillsammans med oss.

För att sprida vår kunskap om arbetsmiljö så effektivt som möjligt behöver vi använda oss av flera olika kanaler och arbetssätt. Det gör vi bland annat genom att publicera rapporter och kunskapssammanställningar, via poddar, webbinarier och i våra sociala kanaler Facebook, Instagram och LinkedIn.

Förutom det har vi också en kontinuerlig kontakt med olika myndigheter, forskare, universitet och arbetsmarknadens olika parter – genom olika råd och samverkansgrupper som myndigheten förvaltar. Inte bara för att informera om vår verksamhet och vårt arbete, utan framför allt för att vi ska kunna sammanställa så relevanta information som möjligt. I råden och samverkansgrupperna kan gruppmedlemmarna på olika sätt ge råd, bidra med kompetens och kunskap, men också stödja myndigheten i prioriteringar och informera om kunskapsluckor i aktuella frågor inom arbetsmiljö.

Tillsammans för målgruppernas bästa

Som en del av myndighetens uppdrag ingår det att samverka med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i den utsträckning det behövs för verksamheten. En av grupperna är just Samverkansgrupp Kunskap, förkortat SamKun. Där sitter deltagare från arbetsmarknadens olika parter – alltså arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna SKR, Svenskt näringsliv, KFO, Arbetsgivarverket, Företagarna, LO, SACO, OFR, TCO, PTK.

Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, är deltagare och sammankallande för SamKun. Hon berättar att gruppen startade på initiativ av myndigheten själv och hette till en början Verksamhetsrådet. Då ingick inte bara arbetsmarknadens parter utan även andra myndigheter och intresseorganisationer. 2020 skedde en omstrukturering och Verksamhetsrådet delades upp i två separata grupperingar; Samverkansgrupp Företagshälsovård och just Samverkansgrupp Kunskap.

Hon ser gruppen som ett verktyg för myndigheten att samverka med parterna på ett strukturerat sätt:

– En viktig del av arbetet i gruppen är hur vi bland annat diskuterar våra kunskapssammanställningar. Hur de kan bli än mer relevanta, och hur vi når ut till våra målgrupper på bästa sätt, berättar Anna.

En av medlemmarna är Anders Westlund på Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Han arbetar som utredare på avdelningen för arbetsgivarpolitik och har varit medlem i gruppen sedan starten 2018. Precis som Anna så nämner även han de viktiga diskussionerna kring myndighetens kunskapssammanställningar, men lyfter också bra dialog kring kompetensförsörjning inom företagshälsovården och regeringens arbetsmiljöstrategi.

Han ser också flera fördelar med samarbetet:

– Det är såklart en fördel att arbetsmarknadens parter är rådgivande i frågor som rör genomförandet av myndighetens uppdrag. I gruppen verkar vi tillsammans för att deras arbetet ska vara relevant för våra medlemmar och att det kommer till praktisk nytta ute i verksamheterna, förklarar Anders.