Lärdomar från covid-19-pandemin

Vi sammanställer vilka lärdomar vi i Sverige har dragit av covid19-pandemin gällande arbetsmiljö. Rapporten ska ligga till grund när det europeiska nätverket PEROSH sammanställer olika länders erfarenheter.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap leder arbetet med att sammanställa erfarenheter och lärdomar i arbetslivet från covid-19-pandemin. Rapporten ska ligga till grund för en gemensam europeisk sammanställning som utförs av nätverket Partnership for European Research in Occupation Safety and Health, PEROSH.

Bakgrund

Coronapandemin innebar en stor påfrestning för samhället, även för arbetslivet och arbetsmiljön. Den här rapporten skapas genom att sammanställa befintlig litteratur samt intervjuer med personer på myndigheter som hade en nyckelroll under pandemin.

Vad gjorde Sverige, och varför? Vad betydde det att skolorna hölls öppna under pandemin? Ökade arbetslösheten grund av pandemin? Vilka konsekvenser hade pandemin för arbetslivet? Hur förändrades arbetsmiljön på social, fysisk och organisatorisk nivå?

Syfte

Rapporten ska svara på vilka åtgärder svenska myndigheter vidtog för att hantera utmaningar som uppstod i arbetsmiljön på grund av pandemin. De erfarenheter och slutsatser som samlas i rapporten ska vara till hjälp vid hanteringen av en eventuellt kommande pandemi. Arbetet ska i nästa skede sammanfattas i en gemensam rapport för EU-länderna, i syfte att ta lärdom av varandra.

Arbetsgrupp

Filosofie doktor Anders Fredriksson med erfarenhet av forskning, analys och verksamhetsutveckling inom det samhällsvetenskapliga området.
Karin Hedin, som tidigare forskat vid Lunds universitet. Hon arbetade som utredare på Sveriges Kommuner och Regioner under pandemin och medverkade i samordningen av åtgärder mellan organisationens politikområden.

Den svenska rapporten ska vara klar 1 november 2024.

PEROSH- Partnership for European Research in Occupation Safety and Health

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings- spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa.
Läs mer om PEROSH.

Tidsplan

26%

articleSvensk version klar

2024-11-01

articleEngelsk version klar

2025-03-31

Genomförande

2024-04-01 - 2024-10-31

Lansering

2024-11-01 - 2025-03-31
Apr 24
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 april 2024
  • articleSvensk version klar: 1 november 2024
  • articleEngelsk version klar: 31 mars 2025
  • flagAvslut: 31 maj 2025