Funktionsnedsättning och arbetsmiljö

I det här projektet kartlägger och sammanfattar vi befintlig forskning om arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning, ett område där det finns ett stort behov av att komplettera den svenska forskningen. Tidigare studier har ofta fokuserat på arbetsmarknadsinsatser snarare än på arbetsmiljön för de som redan är anställda.

Bakgrund

De svenska kunskapssammanställningarna som finns på området har främst fokuserat på arbetsmarknadsinsatser och mindre på arbetsmiljön för de personer med funktionsnedsättning som är i arbete. Det finns därför ett behov av att öka förståelsen och sammanställa kunskap i relation till arbetsmiljö.

Syfte och mål

Målet är att sammanställa aktuell forskning för att öka förståelsen för hindrande och främjande mekanismer i arbetsmiljön för personer med psykiska, intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar.

Ett syfte med kunskapssammanställningen är att resultatet ska kunna användas i organisationers arbetsmiljöarbete, för att skapa ett inkluderande, långsiktigt och hållbart arbetsliv för personer med funktionsnedsättning.

Frågeställningar

  • Vilka huvudsakliga utmaningar har identifierats i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättningar?
  • Vilka huvudsakliga främjande faktorer har identifierats i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättningar?
  • Finns befintlig forskning som identifierar viktiga likheter/skillnader vad gäller såväl utmaningar som främjande faktorer om hänsyn tas till faktorer på organisationsnivå, som organisationens storlek, bransch, organisationsform, ledarskap och personalens utbildning på området? I så fall vilka?
  • Vad kännetecknar en inkluderande arbetsplats dvs en arbetsmiljö som personer med funktionsnedsättning själva upplever vara inkluderande, enligt den befintliga forskningen?

Projektet är egeninitierat av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och kommer att presenteras i dels en kunskapssammanställning, dels i en enkel och kortfattad populärversion. Inom projektet sammanställs kunskap om både den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Benämningarexpand_more

Det finns flera olika sätt att benämna och dela in funktionsnedsättningar. I denna sammanställning följs indelningen som görs av Socialstyrelsen och SCB, i psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Tidsplan

66%

articleDelredovisning

2024-05-15
Sep 23
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 september 2023
  • articleDelredovisning: 15 maj 2024
  • flagAvslut: 31 december 2024