Etiska och juridiska utmaningar i användningen av artificiell intelligens i arbetsledande syfte

Ökad användning av artificiell intelligens i arbetslivet ställer nya frågor om arbetstagares rättigheter och välbefinnande. Vi sammanställer nu befintlig kunskap för att belysa etiska och juridiska aspekter av AI-användning i arbetsledande syften.

Bakgrund

I takt med att artificiell intelligens (AI) och algoritmer blir alltmer integrerade i arbetslivet, minskar behovet av mellanchefer, och automatiserade system används bland annat vid rekryteringsprocesser, arbetsplanering, övervakning och prestandautvärderingar. Tekniken har möjliggjort för företag att övervaka och utvärdera arbetstagares prestationer i detalj.

AI-teknologier har även potential att göra intrång i personers privatliv genom att samla in och analysera personlig data på ett sätt som bland annat kan påverka anställningsbeslut. Denna omfattande användning av AI i arbetsledande syften skapar både nya utmaningar och ställer nya frågor om arbetstagarnas rättigheter, hälsa och välbefinnande.

Syfte och mål

Projektet syftar till att sammanställa och analysera aktuell forskning för att utforska de etiska och juridiska utmaningarna med AI-användning i arbetsledande syften.

Projektets huvudsakliga mål är att kartlägga hur AI-användningen på arbetsplatser inverkar på arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Detta innefattar flera specifika delmål:

  1. Systematisering av AI-användning: Att identifiera och systematisera de huvudsakliga sätten där artificiell intelligens påverkar arbetsförhållandena.
  2. Identifiering av risker: Att identifiera och analysera de primära juridiska och etiska riskerna med AI i arbetsmiljön. Detta omfattar en granskning av hur AI kan inverka på icke-diskriminering, integritet, dataskydd och andra grundläggande arbetsrättigheter.
  3. Analys av befintliga lagar: Att granska de nuvarande europeiska lagstiftningarna och deras tillämpning på AI inom arbetsmarknaden, för att fastställa deras effektivitet och identifiera eventuella brister eller områden som kräver förstärkning eller ny lagstiftning.

Genom att uppnå dessa mål förväntas projektet bidra till en mer informerad och principfast policyutveckling kring AI och arbete.

Tidsplan

15%
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
  • play_arrowStart: 1 januari 2024
  • flagAvslut: 31 december 2025