Effekter av arbetsmiljöreglering

I det här projektet analyserar vi och sammanställer forskningen om effekterna av arbetsmiljöregleringar och hur dessa regler implementeras i praktiken. Genom att granska tidigare forskning och identifiera framgångsfaktorer och hinder hoppas vi kunna bidra till en bättre arbetsmiljö och öka förståelsen för hur regelverk kan påverka arbetsplatspraktiken.

Bakgrund

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en statlig myndighet och ett nationellt kunskapscentrum för frågor som rör arbetsmiljö. Ett ansvarsområde innebär att utvärdera och analysera effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ. I dessa utvärderingar är regeringens politik i fokus och utvärderingarnas syfte att bidra med kunskap som utvecklar regeringens styrning av arbetsmiljöpolitiken.

Det finns ett stort behov av kunskap om hur olika arbetsmiljöregleringar och styrmedel fungerar och varför. En tidigare kunskapssammanställning från 2016 visar att det finns få svenska studier som undersökt konsekvenser av arbetsmiljöregleringar eller förutsättningar för arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket 2016).

Den planerade kunskapssammanställningen skulle innebära en uppdatering av kunskapsläget och framför allt i en svensk kontext. Den ska fungera som stöd för beslutsfattare, Arbetsmiljöverket, arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser. Den innebär också en utveckling av den tidigare kunskapssammanställningen genom uppdaterade frågeställningar som öppnar för fler typer av studier.

Syfte och mål

Det övergripande syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga och sammanfatta befintlig forskning om arbetsmiljöregleringar och deras konsekvenser, samt vilka förutsättningar som finns för att regleringar ska omsättas i förändrad arbetsmiljöpraktik. I sammanställningen läggs fokus på såväl främjande som hindrande förutsättningar för att arbetsmiljöregleringarna ska bidra till god arbetsmiljö.
En kunskapssammanställning som explicit undersöker hur regler omsätts i praktik och vilka förutsättningar som finns för att detta ska ske i enlighet med lagstiftarens intentioner är relevant för aktörer på olika nivåer.
Målet är att resultaten ska vara användbara för politiska beslutsfattare, för myndigheter, och för arbetsplatser i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Tidsplan

49%
article

Delredovisning

2024-03-31
article

Publicering av publikation

2024-12-31
Sep 23
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
  • play_arrowStart: 1 september 2023
  • articleDelredovisning: 31 mars 2024
  • articlePublicering av publikation: 31 december 2024
  • flagAvslut: 28 februari 2025