Arbetsmiljön under covid-19 pandemi

Fredag den 25 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff om coronapandemins effekter på arbetsmiljön. Vid pressträffen deltog vår generaldirektör Nader Ahmadi och ställföreträdande generaldirektören för Arbetsmiljöverket, Håkan Olsson.

Under pressträffen presenterade Eva Nordmark vårt arbete med att sammanställa forskning med fokus på psykosocial och ergonomisk arbetsmiljö vid utbrott av pandemier, samt Arbetsmiljöverkets informationsuppdrag för att höja kunskapen hos arbetsgivare om risker i arbetsmiljön till följd av covid-19.

– Det var inte svårt att förutse att utbrottet av covid-19 och den snabba övergången till distansarbete samt den, i många sammanhang, snabbt forcerade övergången till digitala arbetssätt skulle innebära stora utmaningar för många arbetsplatser runtom i landet. Spridningen av viruset innebär, som de flesta av oss vet vid det här laget, ökade risker för många yrkesgrupper och verksamheter. Förutom uppenbara hälsorisker kunde vi se att virusets spridning förde med sig arbetsmiljörisker i form av till exempel arbete under mer pressade förhållanden, hög arbetsbelastning, ökad oro bland arbetstagare, och omställning till distansarbete, sa generaldirektör Nader Ahmadi vid pressträffen.

Kunskap om arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier

Eftersom fenomenet med pandemier är nytt i Sverige i modern tid, finns det begränsade möjligheter att sammanställa och förmedla kunskap som är framtagen för svenska förhållanden. Kunskapssammanställningen kommer att ha en internationell utgångspunkt men den kommer att belysa hur forskningen kan förstås i ett svenskt sammanhang; vad är tillämpbart i Sverige och vad är inte det.

Utöver kunskapssammanställning gör vi även en studie som fokuserar på konsekvenser av pandemin för svenska företag och organisationer under år 2020. Vi hade redan planerat en enkätstudie om arbetsmiljön i Sverige men efter pandemins utbrott togs beslut om att lägga till ett nytt avsnitt i enkäten som hjälper oss belysa om företag och organisationer genomgått eventuella förändringar till följd av Coronapandemin, både till det bättre och till det sämre.

Statiska centralbyrån har skickat ut enkäten till ca 10 000 arbetsplatser runt om i Sverige och vi beräknar kunna presentera resultatet under första kvartalet 2021.

Mer information:

Kunskapsammanställning – Arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier