Möte med arbetsmarknads- och civilministern om förutsättningar inför återgång till arbetsplatser

Den 1 september träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och civilminister Lena Micko arbetsmarknadens parter och myndigheter för att diskutera förutsättningar inför en återgång till arbetsplatser. Från myndigheten deltog generaldirektör Nader Ahmadi på mötet.

Vi, tillsammans med arbetsmarknadens parter, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket var inbjudna för att prata om situationen framåt på arbetsmarknaden, inför en eventuell återgång till arbetsplatser och förutsättningarna för fortsatt arbete på distans. Syftet med mötet var att dela lägesbilder, ta del av hur parterna och myndigheter bedömer situationen framöver och diskutera aktuella frågor.

Kombination av distans och fysisk närvaro

Utifrån genomförda kunskapssammanställningar delade Nader Ahmadi med sig av myndighetens samlade kunskap och analyser inom ämnet.

 • Fullständig återgång till fysisk närvaro är varken önskvärd eller möjlig nu när både individer, organisationer och samhället har insett att en kombination av distans och fysisk närvaro på arbetsplats är både möjligt och fördelaktigt, detta på grund av den goda digitala infrastruktur vi har i landet.
 • Fördelarna som bättre och mer balans mellan arbetsliv och privatliv; större handlingsutrymme, autonomi och flexibilitet i att planera och genomföra sitt arbete; större möjligheter till koncentration och minskade störningsmoment.

Utmaningar med fysisk återgång till arbetsplatser

Omvänt när vi nu återgår till mera fysisk närvaro på arbetsplatsen finns det oro hos personal om att den nyvunna balansen, friheten och flexibiliteten går förlorad. Människan är extremt anpassningsbar och nu har vi skapad en balans efter pandemins förutsättningar som fungerar bra för många människor och ändringen av ”det nya” och återgång till ”det gamla” rubbar tryggheten och balansen.

Arbetsmiljön blir alltmer individualiserad. Varje enskild medarbetares individuella och sociala förutsättningar spelar större roll för arbetsmiljön, ”det som är risk för den ene kan vara en förbättring för den andre”. Bostads- och familjeförhållanden, ålder och möjlighet till socialt umgänge utanför arbetslivet, möjlighet till integration och anpassning för nyanlända och migranter kan påverka och påverkas.

Utmaningar:

 • Hybrida arbetsplatser/dubbla arbetsplatser vilket medför att det behövs ett parallellt systematiskt arbetsmiljöarbete både i hemmet och på arbetsplatsen.
 • Risk för att en ”vi och dom” känsla byggs upp både i samhället och på organisationer; risk för avundsjuka, risk för ojämlika villkor för dem som är på plats och för som inte är det.
 • Oro och rädsla för smitta, och då inte bara den aktuella situationen men även framtida pandemier.

Behov inför framtida arbetsmiljöarbete

Det är viktigt med dialog på alla nivåer i samhället. Den lokala dialogen på enskilda arbetsplatser i kombination med dialog på arbetsplats, parts- och samhällsnivå för att kunna ta beslut som påverkar strukturer.

Behov:

 • Handlingsplaner på riks- och organisationsnivå för mjuk återgång/övergång till arbetsplats.
 • Handlingsplan/riktlinjer för att hantera medarbetares oro inför ”det nya” det vill säga återgång till arbetsplats och påverka den nyvunna balansen.
 • Pröva sig fram för att hitta nya rutiner och ny balans.
 • Vi behöver sätta ledarskapet i fokus.
 • På regeringsnivå ta fram nya regler och lagar anpassade efter hybrida arbetsplatser.
 • Behov av ny forskning, kunskapssammanställning och analys.

Läs pressmeddelande på regeringens webbplats.