Hur upplever hbtq-personer sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö?

Utsätts hbtq-personer för speciella risker i arbetsmiljön? Vad kännetecknar en inkluderade arbetsplats för hbtq-personer? Finns det särskilda arbetsmiljörisker för transpersoner? Dessa frågor ställs i arbetet med en ny kunskapssammanställning som Myndigheten för arbetsmiljökunskap fått i uppdrag att genomföra.

Regeringsuppdraget innebär att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I uppdraget ingår att särskilt fokusera på transpersoners arbetsmiljösituation.

Kvinna
Pinar Aslan, processledande analytiker leder arbetet med kunskapssammanställningen.

– Det här är ett stort och viktigt uppdrag. Den kunskap som finns visar bland annat att hbtq-personer oftare är utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing på arbetsplatser. Kunskapssammanställningen kommer särskilt att fokusera på personer med transerfarenhet eftersom den gruppen verkar vara särskilt utsatta, säger Pinar Aslan processledande analytiker hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Anlitade experter

Till projektet har Sofia Björk och Andrea Eriksson anlitats som experter. Sofia Björk har en filosofie doktorsexamen i sociologi från Göteborgs universitet och är huvudansvarig expert för kunskapssammanställningen. Sofias forskningsområden är feministisk sociologi samt välfärd och levnadsförhållanden. Andrea Eriksson är docent, forskare och universitetslektor på avdelningen för ergonomi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) forskar om utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap.

Två systematiska litteraturöversikter

Kunskapssammanställningen ska kartlägga och sammanställa forskning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer, med fokus på både främjande och hindrande faktorer. För att genomföra uppdraget planerar vi att genomföra två systematiska litteraturöversikter. En översikt ska fokusera på arbetsmiljösituationen för homo- och bisexuella personer, och en andra ska fokusera på könsidentitet/könsuttryck, med särskilt fokus på transpersoners arbetsmiljösituation.

Uppdraget kommer att genomföras i dialog med Folkhälsomyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån och RFSL.

30 juni 2021 ska kunskapssammanställningen delredovisas och slutredovisning till Arbetsmarknadsdepartementet sker den 30 juni 2022.