Glädje och förväntningar vid invigningen av Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Sveriges nya kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor är nu på plats i Gävle. Onsdagen den 15 augusti invigde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MynAK, på Gävle Slott.

Bland de inbjudna gästerna fanns forskare och experter från landets högskolor och universitet, politiker, generaldirektörer, företrädare för arbetsmarknadens parter, representanter från det svenska arbetslivet och företrädare från regionens kommuner och organisationer.

– Ni är många som arbetat idogt under flera år för att denna myndighet ska bli verklighet. Å det svenska arbetslivets vägnar tackar vi er alla, inledde vår generaldirektör Nader Ahmadi.

I början av 2016 beslutades om en nationell strategi för arbetsmiljöarbetet för perioden 2016-2020, och resurser har förstärkts med 125 miljoner kronor årligen. Inrättandet av Myndigheten för arbetsmiljökunskap är ett sätt att stärka arbetsmiljöarbetet ytterligare.

– Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att bli ett nav för den kunskap som ska ligga till grund för hur vi förbättrar den svenska arbetsmiljön, sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Ett nytt kunskapscentrum med uppgift att göra forskningsbaserad kunskap lättillgänglig

Vår övergripande uppgift är att på en nationell nivå samla in, sammanställa och omvärldsbevaka kunskap inom arbetsmiljöområdet och att tillgängliggöra denna kunskap så att den är lätt att ta till sig och fungerar som ett stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. För att lyckas med detta kommer samverkan att vara mycket viktigt menar Nader Ahmadi.

– Det pågår oerhört mycket spännande och viktig forskning inom området idag. I avsaknaden av ett centralt och nationellt organ med översikt över och tillgång till denna forskning har det hittills varit en mycket svår uppgift för aktörer inom arbetslivet och politiken att veta exakt hur man hittar denna forskning, dess slutsatser och på vilket sätt denna kunskap kan tillämpas. Vår uppgift är att fylla detta tomrum och se till att det skapas goda förutsättningar för att forskningsbaserad kunskap omsätts i praktiken, förklarade Nader.

Vi ska inte bedriva egen forskning eller finansiera forskning. Detta ska fortsatt göras av våra svenska universitet, högskolor, forskningscentra och myndigheter.

Ett smakprov på vår roll som kunskapsspridare

Invigningen inleddes med två föreläsningar på aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet och ett 70-tal närvarande fick på så sätt ett smakprov på hur vi kommer att verka i vår roll som kunskapsspridare.

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet var inbjuden för att beskriva hur psykosociala arbetsvillkor i form av krav och resurser hänger samman med olika aspekter av hälsa. Helena Jahncke, doktor i psykologi och analytiker vid MynAK berättade om vad forskningen säger om hur nya flexibla arbetsplatser och arbetssätt påverkar prestation, våra möjligheter till återhämtning och balans mellan arbete och privatliv. Helena pratade också om på vilket sätt MynAK kan komplettera forskarvärlden:

– Som forskare sitter man på mycket kunskap och man har en press på sig att publicera inom forskarvärlden. Att förmedla kunskap till allmänheten hinns inte alltid med och kanske har man heller inte alltid rätt kompetens för att göra resultatet lättillgängligt och populärvetenskapligt. Tanken är att MynAK ska ta den här rollen och fungera som en bro mellan forskarvärlden och de som verkligen har nytta av resultaten.

Vid valet av placeringsort har regeringen sett det som en tillgång för MynAK att ha närhet till Högskolan i Gävle och den arbetslivsforskning som bedrivs där.

– Vi är väldigt glada att få nya statliga jobb till regionen och denna myndighet är en ”perfect match” med den kompetens som finns inom högskolan i Gävle, uttryckte Per Bill.

Successiv uppbyggnad

MynAK har för närvarande 11 medarbetare och kommer att byggas upp successivt för att vara fullt utbyggd år 2020 med ett 30-40-tal medarbetare. Generaldirektör är Nader Ahmadi. Nader är professor i sociologi och kommer närmast ifrån en roll som prorektor och ställföreträdande myndighetschef för Högskolan i Gävle. Nader har tidigare haft uppdrag för bland annat Regeringskansliet, Sida, Unicef och Världsbanken.