Förändrad organisation och kompetensförsörjning

Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att förtydliga, anpassa och utveckla interna strukturer som ekonomimodell, organisation, systematiskt arbetsmiljöarbete och olika typer av arbetsprocesser och styrdokument.

För att kunna följa upp de tilldelade uppdrag som myndigheten fått har arbetet med att utveckla verksamhetsstyrningen resulterat i en förändrad ekonomimodell. Vi har från och med 2019 valt att redovisa verksamheten på tre uppgiftsområden som tydligt knyter an till instruktionen och som omfattar all verksamhet; Samla in, sammanställa och sprida kunskap, Utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken samt Följa och främja företagshälsovårdens utveckling.

– Jag tycker verkligen att vi tagit många steg i rätt riktning. Att förändra organisationen har varit nödvändigt eftersom de förutsättningar som vi trott gälla inte längre är aktuella. Vi har enkelt uttryckt anpassat vår verksamhet efter kostymen, säger Nader Ahmadi generaldirektör.

Vi har fortsatt att arbeta med uppbyggnaden genom att bland annat göra en översyn av organisationsstruktur och arbetsprocesser, vidtagit förstärkta åtgärder för datasäkerhet, arbetat fram en handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, tagit fram en Code of conduct (uppförandekod) samt genomfört workshops för att arbeta med myndighetens verksamhetslogik. Vidare har vi arbetat aktivt med kompetensförsörjningsfrågan genom tillsättning av såväl tillsvidare- och visstidsanställningar som uppdrag till externa experter.

Förändrad organisation

Vi har under året haft två enheter och en stab. En enhet omfattade två avdelningar. I ledningsgruppen har enhetschefer, avdelningschef, ställföreträdande myndighetschef och generaldirektör ingått. Vår kärnverksamhet har genomförts inom enheten för analys och kommunikation. Arbetet var integrerat och kännetecknades av samarbete mellan de olika professionerna analys och kommunikation. Förutom vår egen personal innefattade avdelningen även de externa experter som knöts till enheten för avgränsade uppdrag.

Myndighetens enhet verksamhetsstöd inkluderade flera stödfunktioner med ansvar för att förvalta och utveckla övergripande system för styrning och administration. Stabens uppgifter omfattade strategiskt och administrativt stöd till generaldirektören samt verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Under hösten genomfördes en organisationsöversyn som ledde vidare till internt arbete för att anpassa organisationsstrukturen till myndighetens storlek samt att se över myndighetens arbetssätt. Detta resulterade i beslut om en platt organisation med en chefsnivå, tre så kallade funktioner med en funktionssamordnare inom varje och fokus på arbete i tvärfunktionella team och självledarskap. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2020.