För att motverka sexuella trakasserier behöver vi veta vad som fungerar och varför

Sexuella trakasserier på arbetsplatser är ett utbrett problem som är svårt att åtgärda. Ett brett förebyggande arbete, som går utöver hanteringen av enskilda anmälningar, är viktigt men det behövs mer kunskap om vad som fungerar och varför.

På uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap arbetar Anne-Charlott Callerstig och Anneli Häyrén med en kunskapssammanställning om sexuella trakasserier på arbetsplatser. Arbetet är nu inne i halvtid; och resultaten kommer att presenteras i en kunskapssammanställning årsskiftet 2024/2025. Kunskapssammanställningen kommer innehålla två delar, en översikt av forskning inom ämnet och en presentation av lärande exempel med metoder för att förebygga könsbaserat våld och sexuella trakasseri på arbetsplatser. (Könsbaserat våld är våld som riktas mot en person eller grupp på grund av deras kön.)

Anne-Charlott Callerstig är forskare vid Örebro universitet och en av två författare.

format_quote

Vi har redan mycket kunskap om sexuella trakasserier, vi vet att det förekommer och vi vet hur det drabbar de som utsätts. På arbetsplatser runt om i landet finns rutiner och policys som ska förhindra att det sker, men det sker ändå, och i stor omfattning. Vi behöver ta ett steg till och ta reda på vad som faktiskt fungerar och varför.

Söka, sortera och sammanställa forskning

Fram till nu har forskargruppen sökt och sammanställt relevant litteratur som ska ingå i forskningsöversikten. Relevant litteratur handlar om samband mellan könade processer och strukturer på arbetsplatser och förekomst av sexuella trakasserier. I översikten ingår även litteratur som tar upp förändringsarbete med fokus på arbetsmiljö och hur det kan påverka förekomsten av könsbaserat våld och sexuella trakasserier.

Anneli Häyrén, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är en av två författare.
format_quote

För att kunna utforma effektiva insatser i arbetet mot sexuella trakasserier så är det viktigt att förstå hur dessa är en del av den större ojämställdheten på arbetsplatser.

Genomföra fallstudier för att hitta lärande exempel

I del två av kommer lärande exempel med metoder för att förebygga könsrelaterat våld och sexuella trakasseri på arbetsplatser att presenteras. Forskarna kommer att genomföra en så kallad fallstudie vilket i det här fallet innebär att göra intervjuer med företag och organisationer som genomfört framgångsrika insatser för att motverka sexuella trakasserier och könsbaserat våld. Genom fallstudierna identifieras till exempel faktorer som har betydelse för framgångsrika insatser och vad som behövdes för att genomföra insatserna. Genom denna forskning hoppas projektet kunna erbjuda konkreta strategier för att skapa tryggare och mer jämlika arbetsmiljöer.

Tar stöd av en referensgrupp

Projektgruppen har som stöd i bjudit in ett antal personer att medverka i en referensgrupp. I referensgruppen finns bland annat representanter från fackförbund, intresseorganisationer och akademin. Tanken med gruppen är att kommentera och ge inspel på vad som framkommer i analyserna, synpunkter och urval av fallstudier. Referensgruppen har även en viktig uppgift i att dela med sig av erfarenheter och synpunkter gällande behov som aktuella målgrupper kan.

Forskargrupp och tidplan

Anne-Charlott Callerstig och Anneli Häyrén arbetar på uppdrag av myndigheten med projektet. Anne-Charlott Callerstig är forskare vid Örebro universitet och hennes forskningsområde rör implementering av jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ur ett organisatoriskt perspektiv.
Anneli Häyrén är universitetsadjunkt på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Anneli är organisationsteoretiker med genusperspektiv och forskar om jämställdhet och förklaringar till varför jämställdhet inte uppnås.

Arbetet presenteras i en kunskapssammanställning årsskiftet 2024/2025.

Mer om projektet – Sexuella trakasserier, en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser