Fokus på hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö i vårt senaste regeringsuppdrag

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer, det vill säga faktorer som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja arbetsrelaterad hälsa, bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Resultaten av arbetet ska ge en ökad förståelse för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas.

Arbertsmarknadsminister Eva Nordmark
BILD: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, arbetsmarknadsdepartementet

– Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Eftersom hälso- och sjukvårdspersonalen är en särskilt utsatt grupp i arbetslivssammanhang behöver kunskapen om risker och friskfaktorer hos denna grupp öka. Detta uppdrag bidrar till att uppfylla målsättningarna i regeringens arbetsmiljöstrategi, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Resultatet ska utgöra ett stöd för bland annat arbetsgivare, chefer, skyddsombud och andra förtroendevalda på berörda arbetsplatser och den sammanställda kunskapen ska kunna användas som vägledning för att utveckla och skapa ett främjande arbetsmiljöarbete för hälso- och sjukvårdens personal.

Särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och mot de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn som löper störst risk för arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

I uppdraget samverkar vi med Folkhälsomyndigheten och vi kommer inhämta kunskap och erfarenheter från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, och andra berörda myndigheter. För att fördjupa kunskapen om problembilden och bidra till spridning och implementering ska vi även att samverka med bland andra arbetsmarknadens parter, kommuner och regioner samt med berörda professionsföreningar.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2022 och slutredovisas senast den 1 december 2023.

Mer information på regeringens webbplats:

Kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal