Ett startskott för att tillgodose behovet av arbetsmiljöingenjörer

En arbetsmiljöingenjör arbetar brett med säkerhet på arbetsplatsen och för att minimera skador och risker kopplade till arbetet.

Det finns idag ett akut behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer inom många sektorer i arbetslivet vilket rapporten Företagshälsovårdens kompetensförsörjning visar.

Här hittar du rapporten – Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Den 30 oktober samlades representanter från olika lärosäten med den gemensamma nämnaren att de har eller planerar att ha utbildningsprogram med fokus på arbetsmiljöingenjörer på Arlanda. Det var även andra intressenter, bland annat Teknikföretagen, på plats för att ta del av vad som sas under dagen.

Första delen ägnades åt nuläget och till att diskutera problematiken kring rekrytering till utbildningarna, yrkesgruppens demografi och lärosätenas olikheter (och likheter). Andra delen av dagen veks åt en workshop där arbetet framåt konkretiserades.

– Det kanske till och med går det här, sa Hans Pettersson, Umeå Universitet efter workshopen.

Efter workshopen var alla eniga om att en inventering av befintliga kurser och program kopplade till arbetsmiljöområdet bör vara ett första steg. Det var också ett arbete KTH redan påbörjat. Något annat som blev tydligt är behovet av en koordinerande kraft som kan ta ansvar för ett nätverk och leda samverkansarbetet framåt.

– Vår förhoppning är att i början på nästa år kunna presentera en modell för hur vi går vidare, avslutade Nader Ahmadi, Mynak dagen.

Så här går vi vidare

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer nu som nästa steg att träffa och anordna workshops för bland annat arbetsmarknadens parter, företagare och AMM-klinikerna.