En av tio har utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats

Sexuella trakasserier på arbetsplatser är ett allvarligt problem som påverkar både individer och arbetsmiljön. År 2022 uppgav en av tio personer att de utsatts för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under det senaste året, med kvinnor som de främsta offren. Det här visar statistik från Trakasseribarometern.

Utifrån ett genusperspektiv sammanställer Myndigheten för arbetsmiljökunskap kunskap om vilka faktorer i arbetsmiljön som innebär ökade risker för att utsättas för trakasserier på grund av kön. Resultaten kommer att presenteras i en kunskapssammanställning ”Sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser” och redovisas våren 2025.

Karin Sjöberg Forssberg, processledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
format_quote

När vi fokuserar på sexuella trakasserier på arbetsplatser är det viktigt att visa att kön och organisation samspelar och skapar olika villkor för kvinnor och män. Tidigare studier har ofta brustit i att koppla individ- och organisationsperspektiv samt att belysa hur ojämställda arbetsplatser påverkar arbetsmiljön.

Sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser

Resultaten kommer redovisas i en kunskapssammanställning med fokus på två områden; dels en sammanställning av forskning inom ämnet, dels en presentation av lärande exempel med metoder för att förebygga könsrelaterat våld och sexuella trakasseri på arbetsplatser.
Projekt det belyser både kopplingen mellan sexuella trakasserier och arbetsmiljö samt hur arbetsgivare, arbetstagarrepresentanter och skyddsombud kan arbeta för att sätta stopp för sexuella trakasserier.

Anne-Charlott Callerstig, forskare på Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) vid Örebro universitet.
format_quote

Senare års forskning har visat hur sexuella trakasserier frodas i kränkande och ojämställda arbetsmiljöer. Vi ser att det behövs en ökad förståelse för hur ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete kan bidra till arbetsplatser fria från trakasserier.

Gedigen kompetens och lång erfarenhet inom ämnet

På uppdrag av myndigheten arbetar forskarna Anne-Charlott Callerstig och Anneli Häyrén med kunskapssammanställningen. Processledande analytiker är Tekn. Dr. Karin Sjöberg Forssberg från myndigheten. Hennes egen forskning handlar om förändringsarbete ur ett organisationsperspektiv där frågor om jämställdhet, genus och lärande är centrala.

Anneli Häyrén, forskare och utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).
format_quote

I våra sökningar har vi identifierat en kunskapslucka vad gäller forskning om det förebyggande arbetet. Det finns begränsat med studier som fokuserar på könsmedvetet arbetsmiljöarbete i kombination med aktivt likabehandlingsarbete.

Anne-Charlott Callerstig är forskare på Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) vid Örebro universitet. Hennes forskningsområdet rör implementering av jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ur ett organisatoriskt perspektiv.

Anneli Häyrén är adjungerad lektor på Högskolan i Gävle och utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Anneli är organisationsteoretiker med genusperspektiv och forskar om jämställdhet och förklaringar till varför jämställdhet inte uppnås.

Ett prioriterat område i arbetsmiljöstrategin

Sexuella trakasserier på arbetsplatser har stor påverkan på arbetsmiljön och frågan är högt prioriterade i regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Det finns ett behov av stärkt skydd för arbetstagare mot trakasserier och sexuella trakasserier av personer som inte är anställda på arbetsplatsen, exempelvis kunder, patienter, passagerare eller brukare.

Mer information

Sexuella trakasserier – en del av det könsbaserade våldet på arbetsplatser
Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025
Trakasseribarometern 2022

Genusperspektiv i forskning - Vad är det?expand_more

Genusperspektiv i forskning innebär att inkludera och analysera skillnader mellan kvinnor och män (könsperspektiv) samt att ha ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till hur könstillhörigheter skapas och förstås (genusperspektiv). Ett genusperspektiv hjälper oss att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet.
Källa: Vetenskapsrådet