Arbetsmiljö, vårt uppdrag och framtiden

Under försommaren fick vi kritik samt uppmärksammades på brister i den interna arbetsmiljön på myndigheten. Kritiken togs på allvar och sedan juni pågår ett omfattande arbete med arbetsmiljön vid myndigheten.

I samverkan med skyddsombud och arbetstagarorganisationer har vi identifierat åtgärder och sammanställt dessa i en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet, i detta arbete har vi även en HR-konsult från Statens servicecenter som stöd. Uppföljning av handlingsplanen sker löpande, minst fyra gånger per år och är en del av myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete. Exempel på åtgärder i handlingsplanen:

  • Genomföra en kartläggning av myndighetens organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö (med utgångspunkt i aktuell lagstiftning och föreskrifter), samt utifrån kartläggningen formulera rekommendationer om åtgärder för myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete. Särskilt ska frågor om arbetsbelastning, bemötande och delaktighet belysas.
  • Förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning
  • Höja kunskapsnivån inom myndigheten gällande lagstiftning om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Uppdatera process och verktyg kring konflikthantering och kränkande särbehandling
  • Genomföra medarbetarundersökningar
  • Bilda skyddskommitté
  • Genomföra en organisatorisk och social arbetsmiljörond
  • Genomföra fysisk arbetsmiljörond

–  Jag tar kritiken på största allvar och ansvarar för att misstagen ska rättas till. Det arbete vi gör nu kommer att innebära en ”omstart” för myndigheten. Tillsammans med personalen och arbetstagarorganisationer har vi startat ett seriöst arbete med att ta fram en struktur för att förebygga och minska risken för arbetsmiljöproblem i framtiden, säger Nader Ahmadi, generaldirektör. Det är olyckligt att vi förlorat en del kompetens då några medarbetare slutat men samtidigt har några nya medarbetare börjat vid myndigheten efter sommaren och rekryteringsarbetet är igång för att ha ytterligare nya medarbetare på plats under oktober.

Utöver handlingsplanen håller en ”Code of Conduct” att arbetas fram vilket innebär ett tydliggörande av vad som kan förväntas av chefer och medarbetare vid myndigheten. Vi har även gjort förändringar i mötesstrukturen med fler forum för öppna diskussioner. Tid finns avsatt för att medarbetare ska kunna ge besked om status på uppdragen för att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder om arbetsbelastningen riskerar att bli för hög.

Läs mer – Ny leverantör för att genomföra den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön

Uppdrag från regeringen

Parallellt med det viktiga arbetsmiljöarbetet fortsätter arbetet med våra regeringsuppdrag.

Ett av uppdragen är att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet. I projektet ”Friska och välmående arbetsplatser” samarbetar våra analytiker med åtta externa experter inom fyra olika områden.

Vi har även i uppdrag att presentera en kunskapssammanställning med den senaste forskningen inom området Hållbart arbetsliv. I projektet ”Framtidens arbetsmiljö i Sverige” samarbetar våra analytiker med sju externa experter inom två områden.

Framtiden

Vi är inne i slutfasen av kunskapssammanställningar som startades upp i mars 2019 och som ska redovisas till regeringen i februari 2020. Resultaten kommer sedan att sammanställas och kommuniceras till olika målgrupper bl.a. arbetsmarknadens parter. Det har länge saknats en central och nationell organisation med översikt och tillgång till den forskning som genomförts och som pågår inom arbetsmiljöområdet. En viktig uppgift för oss är därför att bidra till att kunskap inom olika aspekter av arbetsmiljön, med utgångspunkt i forskning, når ut till landets arbetsplatser för att omsättas i praktiken.