Arbetsglädje och ökad prestation genom fokus på friskfaktorer

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Möt Nadja Grees, analytiker och processledare, som leder arbetet med att sammanställa kunskap om faktorer som gör att vi mår bra och trivs på jobbet.

Vi har fått ett uppdrag från regeringen som handlar om att sammanställa faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Varför har vi fått detta uppdrag?

Det traditionella arbetsmiljöarbetet, och även studier av arbetsmiljö, har i hög grad fokuserat på problem och risker. Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet inte bara ska skydda arbetstagare från skador och sjukdomar, det ska också bidra till en god hälsa. Så att istället för att göra så som vi traditionellt gör, borrar i möjliga risker och problem, tittar vi nu istället närmare på vad det är som främjar vårt välmående på jobbet och vad som gör att vi håller oss friska. Målsättningen är att den kunskap vi sammanställer ska leda till att man blir bättre på att förstärka detta på arbetsplatserna.

Vad handlar uppdraget om?

Vi kommer att titta närmare på friskfaktorer inom fyra områden; psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, organisering av arbetet samt fysisk arbetsmiljö med särskilt fokus på belastningsergonomi. Inom alla dessa områden fokuserar vi på vad det är som skapar friska och välmående arbetsplatser. Med friska och välmående arbetsplatser menar vi dels att medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och må bra på jobbet, dels att arbetsplatsen ska vara välmående ur ett effektivitetsperspektiv, det vill säga nå en god kvalitet och hög produktivitet.

Vad hoppas du att arbetet ska leda till?

Stress och psykisk ohälsa ökar i samhället och har gjort under lång tid. Det är nu de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och andra arbetsorsakade besvär för både kvinnor och män. Om ledning och chefer i en organisation får bättre kunskap om friskfaktorer tror och hoppas jag att det kan resultera i arbetsplatser där vi trivs och känner arbetsglädje, något som också bidrar till att vi presterar bättre på jobbet.

Hur kommer arbetet att gå till?

Inledningsvis handlar arbetet om att kartlägga befintlig forskning. Vi har haft en workshop med ledande forskare inom arbetsmiljöområdet i syfte att få en bild av vilken forskning som finns, vad som behöver uppdateras eller kompletteras samt se över vilka områden vi bör fokusera på. Just nu söker vi ett antal experter som under året ska genomföra kunskapssammanställningar inom ramen för programmet. Forskarnas arbete ska vara klart i oktober 2019. Därefter är det dags för oss att omvandla den forskningsbaserade kunskapen till ett lättillgängligt och lättförståeligt format.

Hur ska sammanställningen göras lättillgänglig och komma till nytta i praktiken?

Vi har förutom forskarna också träffat representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att höra vad de tycker sig behöva för att kunna ta till sig kunskapen och omvandla den till praktisk handling ute på arbetsplatserna. Vad arbetsmarknadens parter efterfrågar är inte ytterligare en rapport om vad forskningen på området säger utan vi vill omvandla resultatet från kunskapssammanställningen till riktad vägledning som är lätt att ta till sig och använda i praktiken. Exakt vad vi landar i återstår för oss att arbeta vidare med.

När ska uppdraget vara klart?

Vi ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast i februari 2020 men de forskare som ska sammanställa den kunskap som finns om vad som skapar friska och välmående arbetsplatser ska vara färdiga med sina sammanställningar i slutet av oktober 2019. Det innebär att från och med hösten 2019 kommer vi att börja arbeta aktivt med utformning av kommunikation och spridning.

Mer om uppdraget

De fyra områden som vi valt att titta närmare på, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, organisering av arbetet samt fysisk arbetsmiljö med särskilt fokus på belastningsergonomi,  kommer att genomföras inom ramen för fyra olika projekt.

Vi söker experter till våra regeringsuppdrag

Är du forskare och skulle vilja jobba med att sammanställa kunskap inom något av områdena som uppdraget handlar om? Sök någon av våra aktuella utlysningar senast den 10 februari!
Vi söker även experter inom uppdraget ”Framtidens arbetsliv”.

Läs om utlysningarna och ansök här.