Vi vill bli bättre!

Vi tar ännu ett steg för att förbättra och kanske även förändra vår kunskapsproduktion. I en enkätundersökning samlar vi nu in synpunkter på de produkter som ingår i vår kunskapsproduktion. Enkäten innehåller frågor om hur våra produkter används, upplevd användbarhet och kvalitet.

I det vi kallar vår kunskapsproduktion ingår seminarier, webbinarier, konferenser, olika typer av publikationer, podcast och artiklar publicerad på vår webbplats. Enkäten kommer att ge oss en bild av hur våra målgrupper upplever vår kunskapsproduktion.

Anna Mannikoff, stabschef vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
format_quote

Kärnan i vårt uppdrag är att samla in och sprida forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö så att den kommer till användning i praktiken. Den återkoppling vi får i enkäten om hur våra produkter används är ovärderlig och självklart kommer resultatet bidra till utveckling av vår kunskapsproduktion.

Vad vill vi veta?

Undersökningen ställer en rad frågor om vilken typ av produkter i utbudet som våra målgrupper tagit del av det senaste året. Vi frågar bland annat om hur våra produkter används i praktiken, hur den vetenskapliga kvalitén uppfattas och hur tillgängliga produkterna är för dem som önskar använda dessa. Enkätundersökning tar cirka tre till fem minuter att besvara.

Inför arbetet med enkäten, i genomförandet samt sammanställning och analys av resultaten har vi tagit stöd av konsultföretaget Strategirådet.

Olof Wolf-Watz, Strategirådet:

format_quote

Att följa effekterna av sitt arbete är en uppgift som åligger alla myndigheter. Men samtidigt som enkätundersökningen ger en bra grund för årsrapporteringen ger resultatet också en grund för lärande. Resultatet gör det möjligt att dra slutsatser om hur olika målgrupper använder myndighetens kunskap och för vilka syften. Den informationen är en given startpunkt för utveckling av verksamheten och gränssnittet till myndighetens målgrupper.

Viktigt underlag till myndighetens årsredovisning

Alla myndigheter har en instruktion som anger vilken verksamhet som respektive myndigheten ska bedriva. I vår instruktion står det bland annat att vi ska ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om arbetsmiljö samt bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. Resultaten av enkätundersökningen kommer ge oss en möjlighet att se och mäta effekter av vårt arbete och vår kunskapsproduktion.

Anna Mannikoff, stabschef vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap:

format_quote

Att redovisa effekter av vårt arbete är inte bara värdefullt för den egna verksamheten; det ger även vår uppdragsgivare regeringen, allmänheten, politiker och andra intressenter en bild av vad vårt arbete bidrar med.