Vi startar om arbetet med en av våra utvärderingar

I slutet av juni 2021 startade vi ett projekt för att följa upp och utvärdera effekter av införande av sanktionsavgifter istället för böter i samband med arbetsmiljö- och arbetstidsregler.

Alla projekt vi startar följer myndighetens process för att säkerställa att innehållet i våra rapporter håller rimlig vetenskaplig nivå och god kvalitet. En fas i processen är  kvalitetsgranskning då kunskapssammanställningar, analyser och utvärderingsrapporter granskas av två oberoende externa experter/expertgrupper. Vid kvalitetsgranskningen av detta utvärderingsprojekt framkom att det krävs en rad olika åtgärder för att säkerställa relevansen och den vetenskapliga nivån.

Av den anledningen har myndigheten beslutat att senarelägga arbetet med projektet ”Utvärdering av lagändring från straff till sanktionsavgifter”.

– Vi har nu bestämt att göra ett omtag i arbetet med utvärderingen av effekterna av sanktionsavgifter. Det är jobbigt att ta den här typen av beslut, som i det här fallet innebär att göra om ganska stora delar av arbetet, men nödvändigt eftersom sanktionsavgifter är en viktig fråga där vi vill ha en så gedigen utvärdering som möjligt, säger Anna Mannikoff samordnare för funktionen analys och utvärdering vid myndigheten.