Vi söker lärande exempel

Inom ramen för ett pågående projekt kommer vi att presentera lärande exempel för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatser. För att samla in material och identifiera förebyggande insatser som motverkat sexuella trakasserier genomför vi en fallstudie. Vi söker nu offentliga och privata arbetsgivare som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och bidra med lärande exempel.

I ett pågående projekt sammanställer vi kunskap om vilka faktorer i arbetsmiljön som kan innebära ökade risker för att utsättas för trakasserier på grund av kön, samt vad som påverkar en effektiv implementering i det förebyggande arbetet.

Resultat av projektet kommer redovisas med fokus på två områden; dels en sammanställning av forskning inom ämnet, dels en presentation av lärande exempel med metoder för att förebygga könsrelaterat våld och sexuella trakasseri på arbetsplatser. För att samla in underlag till de lärande exemplen genomför vi en fallstudie för att identifiera metoder och insatser för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatser.

Vilka kan medverka i studien?

Vi söker offentliga och privata arbetsgivare som bedrivit ett framgångsrikt arbete med att motverka sexuella trakasserier. Vi söker arbetsgivare med minst 25 anställda inom alla branscher (ej utbildningsanordnare).

Vad menar vi med lärande exempel?

Fokus ligger på samverkan mellan olika aktörer som HR, skyddsombud, likabehandlingsstrateger, arbetstagarrepresentanter och chefer samt processer inom arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. Studien ger insikt i hur samarbete mellan grupperna kan utvecklas för att effektivt förebygga och hantera trakasserier på arbetsplatsen. Resultaten kan användas för att utforma riktlinjer och rekommendationer för att skapa tryggare och mer inkluderande arbetsmiljöer.

Hur går det till?

Studien har ett interaktivt upplägg vilket innebär att medverkande organisationer kommer att kunna bidra till, och själva dra nytta av resultaten i sitt vidare arbete.

Vi börjar med att tillsammans med företrädare för arbetsplatsen diskutera studiens upplägg och lämpliga personer att intervjua (en till fem intervjuer som tar cirka 30-45 minuter per intervju).

Därefter genomför vi intervjuerna och analyserar policydokument eller liknande. Gemensamt kommer vi överens om när det är lämpligt genomföra observationer. Vi kommer att återkoppla och diskutera resultaten tillsammans med medverkande organisationer.

Ansvariga forskare

Anne-Charlott Callerstig och Anneli Häyrén arbetar på uppdrag av myndigheten med projektet och kommer även att genomföra intervjuerna.

Anne-Charlott Callerstig är forskare vid Örebro universitet. Hennes forskningsområde rör implementering av jämställdhets- och likabehandlingsfrågor ur ett organisatoriskt perspektiv.

Anneli Häyrén
är adjungerad lektor på Högskolan i Gävle och universitetsadjunkt på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Anneli är organisationsteoretiker med genusperspektiv och forskar om jämställdhet och förklaringar till varför jämställdhet inte uppnås.

Frågor om medverkan i studien besvaras av:

Anne-Charlott Callerstig, Örebro universitet
anne-charlott.callerstig@oru.se, 073-142 22 31

Anneli Häyrén, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
anneli.Hayren@nck.uu.se