Vårt arbete för att uppnå målen i arbetsmiljöstrategin

Den första mars redovisade vi avslutade och pågående insatser för att uppnå målen i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Totalt har vi genomfört och genomför över 30 projekt som knyter an till strategin.

Strategin bygger på fyra delmål som fokuserar på ett hållbart arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv, ett tryggt arbetsliv samt ett arbetsliv utan brott och fusk. I vår rapport redovisar vi över 30 projekt som bidrar till att uppnå målen i strategin.

Delmål 1, Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

För att nå delmålet har vi färdigställt flera projekt och har antal pågående projekt. Områden som tas upp är åldersgruppers arbetsmiljö såväl senior arbetskrafts arbetsmiljö samt elevers, studenters och de ungas arbetsmiljö. Vi tittar även på etniska, kulturella och religiösa minoriteters arbetsmiljö; arbetets förutsättningar beroende på kön, könsidentitet eller uttryck samt sexuell läggning, funktionsnedsättning.

Delmål 2, Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

För att uppnå delmålet har har vi färdigställt tre kunskapssammanställningar och analyser samt fyra riktlinjer om bland annat friskfaktorer i arbetsmiljön, arbetsplatsens förutsättningar gällande distans- och hemmaarbete och det flexibla arbetsliv och dess möjligheter och utmaningar. Ytterligare tre riktlinjer och en kunskapssammanställning är på gång.

Delmål 3, Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

För att nå delmålet har vi tagit fram kunskapssammanställningar, analyser och riktlinjer för evidensbaserat arbetsmiljöarbete. Vi tar även fram utbildningsmaterial i arbetsmiljökunskap i syfte att stödja utbildningsanordnare på olika nivåer för att framtida arbetstagare och arbetsgivare ska ha en god grund att stå på. En utvärdering och en riktlinje är redan publicerade.

Delmål 4, En arbetsmarknad utan brott och fusk

I några inplanerade projekt kommer vi att undersöka effekter av fusk och arbetslivskriminalitet för arbetsmiljön samt arbetsmiljö som redskap för arbetslivskriminalitet, exempelvis otillbörlig konkurrens.

Regeringens arbetsmiljöstrategi – En god arbetsmiljö för framtiden 2021-2025