Sverige får uppmärksamhet på internationell forskningskonferens

Den 29–30 september deltog medarbetare från Myndigheten för arbetsmiljökunskap på en internationell forskningskonferens i Madrid, Spanien. Konferensen arrangerades av PEROSH som är ett europeiskt nätverk med uppgift att samordna forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa.

Årets forskningskonferens har namnet ”Innovativa lösningar för arbetsmiljö” och är indelad i tre huvudteman:

  • Utmaningar under och efter pandemin
    Vad lär vi oss och vad har vi lärt oss av den här krisen? Presentationer av erfarenheter inom områden som påverkats av pandemin, exempelvis arbetsförhållanden, distansarbete och psykosocial påverkan.
  • Forskning i samverkan
    Gränserna för arbetsmiljöforskning har utvidgats till att gälla nya områden både inom forskning och i praktiken. Under temat presenteras projekt som bygger på samverkan mellan forskningsområden och med förståelse för praktiken.
  • Innovation löser gamla problem
    Går det att lösa ”klassiska arbetsmiljöproblem” med innovativa tillvägagångssätt, ny teknik och färsk vetenskap?

Myndigheten deltar med fyra egna presentationer samt att en av de två huvudtalarna på konferensen, Kristina Palm, valts ut efter förslag från myndigheten. Kristina är en av författarna till kunskapssammanställning ”Framtidens arbetsmiljö – trender, digitalisering och anställningsformer”, och hon kommer att föreläsa med detta tema under konferensen.

Nader Ahmadi

– Jag är väldigt stolt över att medarbetare vid myndigheten får internationell uppmärksamheten och det är viktigt för oss att medverka i internationella sammanhang för att dela kunskap och för att fylla på vår egen kunskapsbank. Extra roligt att Kristina Palm fått förtroende att vara en av huvudtalarna och att hennes föreläsning utgår från en av våra kunskapssammanställningar som handlar om effekter av digitalisering på social och organisatorisk arbetsmiljö, säger Nader Ahmadi.

Bidrag från Sverige

Från myndigheten höll Nader Ahmadi och Johan Stenmark varsin presentation och Annette Nylund medverkade med två presentationer.

Nader Ahmadi – Arbetsmiljön för anställda med invandrarbakgrund i Sverige
Syftet med vår systematiska granskning är att sammanfatta befintliga forskningsresultat om arbetsmiljön. Vi fokuserar på de gemensamma egenskaperna hos arbetsmiljön för invandraranställda i Sverige, och att identifiera faktorer som specifikt kan skada eller förbättra arbetsmiljön för anställda med invandrarbakgrund i Sverige.

Johan Stenmark – Distansarbete under coronapandemin
Presentationen handlar om hur vi under pandemin kartlagt och analyserat förutsättningar för arbete hemifrån under coronapandemin samt identifierat eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som finns för att kunna ha en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån.

Annette Nylund – Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete under pandemin
Rapporten ger en ögonblicksbild av företagens arbetsmiljöåtgärder i Sverige under coronapandemin 2020, med fokus på vilken näringsgren företaget tillhör.

Annette Nylund – Det ”goda arbetet” driver innovation och bidrar till produktivitet
Denna studie visar att ”det goda arbetet” har en betydande, positiv direkt inverkan på innovation och produktivitet, liksom en indirekt effekt på produktiviteten.

Om PEROSH

PEROSH är ett europeiskt nätverk som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. Tretton arbetsmiljöinstitut finns representerade i nätverket. PEROSH arbetar nära EU och andra internationella partners för att stärka forsknings-, spridnings- och finansieringsinsatser inom Europa. Vi är sedan 2019 PEROSH-partner vilket innebär att vi finns representerade i styrgruppen, i vetenskapliga rådet och i forskningsprojektgrupper.