Skyddsombuden är bra!

Den 26 oktober är det "Skyddsombuden dag" och då uppmärksammar vi skyddsombud runt om i landet som arbetar för att förbättra vår gemensamma arbetsmiljö. Liv Nilsson arbetar som processledande analytiker på myndigheten och är dessutom vårt skyddsombud.

Ett skyddsombud har en viktig roll i arbetet för en bättre arbetsmiljö och skyddsombudet kan bidra till att arbetsmiljön blir bättre. Det handlar exempelvis om att vara med och bidra till satsningar som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall. Det sker ofta genom att skyddsombudet tillsammans med chefen undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön. Att vara med i det här förbättringsarbetet, och se resultatet, är en vanlig drivkraft för många skyddsombud.

Skyddsombudet representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda, men även på mindre arbetsplatser än så om det finns risker i arbetsmiljön.

I skyddsombudets uppdrag ingår bland annat att:

  • hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet
  • ta upp frågor om arbetsmiljön med närmaste chef
  • delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vårt skyddsombud heter Liv Nilsson

Liv Nilsson arbetar som processledande analytiker på myndigheten och är dessutom skyddsombud på myndigheten.

Varför blev du skyddsombud?

– Jag blev skyddsombud för att jag ser det som en viktigt möjlighet att kunna påverka och bidra till en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt med skyddsombud?

– Skyddsombudet är en viktig resurs, en person som har lite extra koll på arbetsmiljön och som har ett uppdrag att fånga upp vad som fungerar bra och mindre bra och som kan påverka arbetsmiljön. Skyddsombudet är också, rätt använt, ett väldigt bra stöd och bollplank till chef och ledning både i det förebyggande och efterhjälpande arbetet. Det är också bra att det finns en person som medarbetare kan vända sig till och påtala och diskutera upplevda problem om hen inte känner sig bekväm med att själv ta upp det med närmaste chefen till exempel.

Om du fick uppmuntra någon att bli skyddsombud, vilka är argumenten?

– Man får lära sig väldig mycket, både genom utbildning och i det praktiska arbetet. Som skyddsombud får man också vara en del av det strategiska arbetsmiljöarbetet vilket både är utvecklande och utmanande. Också kan man faktiskt göra skillnad, både i stort och smått vilket känns väldigt bra!


Mer om skyddsombud

Lokalt skyddsombud

Med lokalt skyddsombud menas ett skyddsombud som är verksamt inom ett tydligt avgränsat skyddsområde hos en arbetsgivare. De flesta skyddsombud är lokala och man säger oftast bara skyddsombud, benämningen lokalt skyddsombud finns för att särskilja lokala skyddsombud från huvudskyddsombud och regionala skyddsombud.

Huvudskyddsombud

Om det finns flera lokala skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna de lokala skyddsombudens verksamhet och de företräder därför arbetstagarna i frågor som inte är begränsade till ett specifikt skyddsområde. I övrigt skiljer sig inte huvudskyddsombudets uppdrag från det lokala skyddsombudets uppdrag.

Regionalt skyddsombud

På små arbetsplatser inom privat sektor, med få anställda där det saknas skyddskommitté kan ett fackförbund utse regionala skyddsombud (RSO). Kravet är att förbundet har minst en medlem anställd hos arbetsgivaren. De regionala skyddsombuden har samma befogenheter och rättigheter som lokala skyddsombud. De regionala skyddsombuden finansieras av Arbetsmiljöverket och förbunden tillsammans.

Arbetsmiljöverket – Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöverket – Hallå arbetsmiljö! Skyddsombudets roll