Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sammanställt risk- och friskfaktorerna i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. Syftet har varit att se vilka faktorer som utgör risker i arbetsmiljön, samt vad som påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt.

Sammanfattning

Poliser i yttre tjänst har en avgörande roll i att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, samt att bevaka den allmänna ordningen och säkerheten. Detta uppdrag är inte begränsat till en specifik plats utan spänner över hela samhället. Det innebär att hela samhället utgör polisernas arbetsmiljö. Denna arbetsmiljö är dock komplex och involverar risker såsom hot och våld. Det gör att poliser i yttre tjänst löper en särskilt hög risk för övergrepp, vilket kan leda till långvariga fysiska och psykiska påverkningar. Poliser ställs inför ökande krav, särskilt med tanke på de samhällsutmaningar som finns idag med exempelvis den grova organiserade brottsligheten. En hög andel poliser överväger att lämna yrket och upplever känslor av otillräcklighet. Det indikerar att det finns utmaningar i arbetsmiljön. Det är därför nödvändigt att få en systematisk översikt över risk- och friskfaktorer på individ-, organisations- och samhällsnivå för att utveckla effektiva arbetsmiljöstrategier för en hållbar polisorganisation.

Om publikationen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sedan projektstart i januari 2023 sammanställt kunskap om arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. Syftet har varit att se vilka faktorer som utgör risker i arbetsmiljön, samt vad som påverkar arbetsmiljön på ett positivt sätt. Fokus har riktats mot studier genomförda i Sverige, EU-länder (Västeuropa), Storbritannien och Norge. Studiens resultat kan användas av polismyndigheten och andra blåljusmyndigheter i syfte att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete, samt för att förebygga ohälsa på individnivå.

Författare

Johanna Sundqvist, universitetslektor, enheten för polisiärt arbete, Umeå universitet

Mehdi Ghazinour, professor enheten för polisiärt arbete Umeå universitet och institutionen för polisiärt arbete, Södertörns högskola

Malin Eriksson, professor, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Beteckning

Kunskapssammanställning 2024:4

Övrigt