Främja hälsosamma levnadsvanor med hälsoundersökning

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation med hjälp av hälsoundersökningar kan arbeta för att främja medarbetares hälsa.

Medarbetares levnadsvanor har stor påverkan på verksamheten

Forskning visar att insatser på individnivå såväl som på arbetsplatsnivå är något som alla vinner på, både individ och organisation. Men vad vet du om medarbetarnas levnadsvanor och hur du kan påverka dem? Ett sätt att ta reda på det är att genomföra en hälsoundersökning. Det är dock viktigt att arbetet inte stannar med undersökningen utan helt avgörande för att få effekt av den genomförda undersökningen är att den följs av stöd och åtgärder för att förändra de riskfyllda levnadsvanor som identifieras.

Om vägledningen

Vägledningen är framtagen i samarbete med Karolinska Institutet, Enheten för interventions och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin. Innehållet i vägledningen baseras på ”Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen”, som bygger på bästa tillgängliga evidens, men också har en hög grad av tillämpbarhet i det dagliga praktiska arbetet ute i verksamheter. Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till personal inom företagshälsovård och andra aktörer som erbjuder arbetsmiljö- och hälsotjänster och syftet med riktlinjerna är att förse dessa aktörer ett evidensbaserat underlag för arbetet med genomförandet av hälsoundersökningar på ett sådant sätt som är hälsofrämjande för både individen och organisationen.

Hjälp och stöd i arbetet

Företagshälsa eller annan aktör sin erbjuder liknande tjänster är ett bra stöd i såväl det förebyggande arbetsmiljöarbetet som när det gäller lösningar och åtgärder. Vid anlitande av externa resurser, säkerställ att de arbetar efter evidensbaserade arbetsmetoder och arbetssätt.

Fördjupning

Vill du fördjupa dig inom området, läs mer i Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Mer om hälsoundersökningar