Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och hur man ska agera när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Viktigt och lönsamt att förebygga och hantera psykisk ohälsa

Att arbeta systematiskt för att främja psykisk hälsa och hantera psykisk ohälsa när den uppstår är både nödvändigt och lönsamt. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro men långt ifrån alla som drabbas blir sjukskrivna. Oavsett medför psykisk ohälsa personligt lidande för medarbetaren och det påverkar också verksamheten negativt i form av produktionsbortfall. Förebyggande arbete, snabba insatser vid tecken på psykisk ohälsa och ett aktivt rehabiliteringsarbete är centralt i arbetet för att minska den psykiska ohälsan i arbetslivet.

Om vägledningen

Vägledningen är framtagen i samarbete med Karolinska Institutet, Enheten för interventions och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin. Innehållet i vägledningen baseras på ”Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen”, som bygger på bästa tillgängliga evidens, men också har en hög grad av tillämpbarhet i det dagliga praktiska arbetet ute i verksamheter. Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till personal inom företagshälsovård och andra aktörer som erbjuder arbetsmiljö- och hälsotjänster och syfte med riktlinjerna är att förse dessa aktörer ett evidensbaserat underlag för arbetet med att förebygga och hantera psykisk ohälsa till följd av arbetet.

Hjälp och stöd i arbetet

Företagshälsa eller annan aktör sin erbjuder liknande tjänster är ett bra stöd i såväl det förebyggande arbetsmiljöarbetet som när det gäller lösningar och åtgärder. Vid anlitande av externa resurser, säkerställ att de arbetar efter evidensbaserade arbetsmetoder och arbetssätt.

Fördjupning

Vill du fördjupa dig inom området, läs mer i Riktlinjer vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.