Distansarbete förändrade förutsättningarna att leda arbetet

Medan arbetet löpte på ungefär som vanligt för de chefer vars anställda fortfarande befann sig på arbetsplatsen förändrades arbetet enormt för distansarbetande chefer.

Myndigheten har genomfört en enkät- och intervju-studie för att bidra med kunskap om chefers arbetssituation i Sverige under coronapandemin. Studien visar att arbetsmiljöarbetet skiljde sig åt beroende på om medarbetarna befann sig på den ordinarie arbetsplatsen eller arbetade hemifrån under pandemin.  

Många verksamheter arbetade på i stort sett som vanligt och den enda arbetsuppgiften som tillkom för cheferna var att ”coronasäkra” arbetsplatsen. De chefer vars verksamhet och medarbetare gick över till att arbeta på distans ansåg att pandemin var en stor omställning. Såväl deras förutsättningar för att bedriva sitt ledarskap som deras arbetsuppgifter och organisering av arbetet förändrades. Däremot skiljer sig erfarenheterna av distansarbetet åt. Vissa av de intervjuade cheferna ansåg att arbetet blivit mer effektivt och att det var lättare att koncentrera sig. Andra trivdes inte alls med distansarbetet utan upplevde det som ensamt och att det var lätt att tappa fokus och motivation. 

I studien påtalade flera chefer också betydelsen av ett mer relationsorienterat arbetssätt under en kris såsom en pandemi. 

Läs mer om hur cheferna upplevde sin arbetsmiljö under pandemin och om de fem framtidsspaningar som studiens chefer ser som utmaningar på myndighetens webbplats

Kontakt:

Robert Ljung
processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap,

robert.ljung@mynak.se
026-14 84 18
 

Sverre Lundqvist
kommunikatör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
sverre.lundqvist@mynak.se
026-14 84 07