Ny arbetsmiljöstrategi för 2021-2025

Arbetsmiljön på varje arbetsplats har stor betydelse för människors levnadsvillkor och är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad. Att jobba är någonting positivt och ger gemenskap, mening och makten att forma sitt eget liv. Men det finns också utmaningar i arbetslivet som kan leda till ohälsa, olycksfall och i värsta fall död.

Den 11 februari fattade regering beslut om ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Arbetsmiljöstrategin ska tydliggöra och stärka arbetet med att uppnå målet att Sverige ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Arbetsmiljön ska förebygga ohälsa och olycksfall, den ska motverka att människor utestängs från arbetslivet och ta hänsyn till människors olika förutsättningar samt bidra till att utveckla individer och verksamheter.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har i den nya arbetsmiljöstrategin fått en betydande roll eftersom vi verkar inom arbetsmiljöområdet.  Av den anledningen uppdrar regeringen åt oss att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra strategin inom vårt område. Åtgärdsplanerna ska utgå från strategins fyra prioriterade områden och tydliggöra vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målen i strategin.

Nader Ahmadi, generaldirektör

– Det är en bred och väl förankrad strategi som kan leda till ett lyft för arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljökunskap på svenska arbetsplatser. Strategin kommer att ha stor påverkan på vår myndighets arbete de kommande åren. Många av de prioriterade områdena är sådana som vi uppmärksammat och redan arbetar med. Det är positivt att myndigheterna har fått ett tydligt uppdrag att ta fram åtgärder för att implementera strategin. Vi ser fram emot att ta en aktiv roll i detta arbete och samverka med arbetsmarknadens parter, säger Nader Ahmadi generaldirektör på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Prioriterade områden i den nya arbetsmiljöstrategin:

  • Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
  • Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande.
  • Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet.
  • En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel.

Ett hållbart arbetsliv

Ett längre arbetsliv kräver bättre arbetsmiljö. Förbättrade möjligheter till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Arbetsgivares attityder till och nyttjande av senior arbetskraft behöver förbättras. Arbetsmiljöregelverket behöver vara anpassat till dagens och morgondagens arbetsliv.

Ett hälsosamt arbetsliv

Forskning och kunskap om vad som skapar en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv kommer fortsätta att prioriteras. För att bidra till att minska antal arbetsolyckor och annan ohälsa i arbetslivet är undervisningen om arbetsmiljö viktig i skolan. Arbetet med arbetsmiljökunskap ska utvecklas.

Ett tryggt arbetsliv

Regeringen utvidgar nollvisionen mot dödsolyckor från en målsättning om att ingen ska dö på jobbet till att ingen ska dö till följd av arbete. Det handlar om en nollvision mot arbetsplatsolyckor som leder till död, men också mot arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer och suicid. Se över nuvarande arbetsmiljöregelverk ur ett jämställdhetsperspektiv och hur arbetsmiljöregelverket kan förbättras för att stärka arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer.

En arbetsmarknad utan brott och straff

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att antalet företag som systematiskt bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar ökar. Det myndighetsgemensamma arbetet har ökat möjligheten att stoppa aktörer som bryter mot arbetsmiljöregelverket och andra regler.

Mer information:
Läs Arbetsmiljöstrategi 2021-2025 – En god arbetsmiljö för framtiden på regeringens webbplats