Medel att söka för arbetsmiljöstrategier, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö i framtiden

Arbetsmiljöutskottet inom Nordiska ministerrådet fördelar två miljoner till projekt inom Norden för 2021. Både större och mindre projekt kan ansöka om medel för att genomföra projekt inom vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier, systematiskt arbetsmiljöarbete på framtidens arbetsplatser och arbetsmiljö och framtida arbete.

En viktig uppgift som arbetsmiljöutskottet har är att arbeta för en gemensam nordisk erfarenhets- och kunskapsbas för vidareutveckling och modernisering av arbetsmiljöpolitiken. En huvudprioritet för samarbete inom arbetsmiljöområdet är att främja säkerhet, hälsa och välbefinnande på jobbet. Målet är en arbetsmiljö som är attraktiv, motiverande och inkluderande och som förhindrar arbetsrelaterade hälsoproblem. Samtidigt måste arbetsmiljön utvecklas med hänsyn till internationella avtal och EU-lagstiftning.

Anna Mannikoff
Anna Mannikoff, ledamot i Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott.

– Det nordiska samarbetet är väldigt värdefullt och de närmaste åren kommer vi bland annat att fokusera på hur arbetsmiljöfrågorna kan bidra till att skapa världens mest hållbara och inkluderande region. Den här utlysningen är en del av de satsningen, säger Anna Mannikoff, ledamot i arbetsmiljöutskottet och ställföreträdande generaldirektör.

I den här utlysningen söker arbetsmiljöutskottet forskning som ger information, praktiska rekommendationer och lösningar som arbetsmiljöexperter och tillsynsmyndigheter kan använda för att hantera framtida arbetsmiljöproblem.

Prioriterade områden för projekt

Arbetsmiljöutskottet kommer i årets utlysning att prioritera projekt som har fokus inom tre områden.

Vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier

Att bidra till vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier, kunskap och verktyg för en bättre arbetsmiljö på arbetsplatser, särskilt med avseende på den psykosociala arbetsmiljön med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män, äldre och yngre.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på framtidens arbetsplatser

Arbetsmarknaden har blivit alltmer komplex med betydande förändringar som exempelvis kortvariga anställningar, förändrade arbetsformer och åldersstruktur. Dessa förändringar kan vara en utmaning för arbetsplatserna och nya arbetssätt kan behövas för att uppnå ett välfungerande och målinriktat arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna och en bra arbetsmiljö för alla, både psykiskt och fysiskt.

Arbetsmiljö och framtida arbete

En av framtidens utmaningar och möjligheter är digitalisering och utskottet efterlyser bidrag till ökad kunskap om vikten av digitalisering i arbetsmiljön, inklusive användningen av ”artificiell intelligens”. Utvecklingen inom informationsteknik och den ökande användningen av nya enheter har inneburit att vissa arbetsprocesser försvinner och nya arbetsformer, oberoende av rum och tid, dyker upp.

Senaste datum för att ansöka om projektmedel är måndagen den 15 februari 2021.

Läs mer och gör ansökan: tid för ansökan har passerat.