Medel att söka för nordiska projekt 2022

Arbetsmiljöutskottet inom Nordiska ministerrådet fördelar cirka 2,7 miljoner kronor till projekt inom Norden för 2022. Både större och mindre projekt kan ansöka om medel för att genomföra projekt inom framtidens jobb och vidareutveckling av arbetsmiljömyndigheternas strategier.

En viktig uppgift som arbetsmiljöutskottet har är att arbeta för en gemensam nordisk erfarenhets- och kunskapsbas för vidareutveckling och modernisering av arbetsmiljöpolitiken. En huvudprioritet för samarbete inom arbetsmiljöområdet är att främja säkerhet, hälsa och välbefinnande på jobbet. Målet är en arbetsmiljö som är attraktiv, motiverande och inkluderande och som förhindrar arbetsrelaterade hälsoproblem. Samtidigt måste arbetsmiljön utvecklas med hänsyn till internationella avtal och EU-lagstiftning.

– Vi uppmuntrar till ansökningar om både större och mindre projekt. Ett tema i utlysningen är den digitala omställningen som nu sker på bred front inom arbetslivet och hur detta påverkar våra arbetsmiljöer och arbetsmiljöarbetet?” I den här utlysningen söker arbetsmiljöutskottet projekt som ger information, praktiska rekommendationer och lösningar, säger Anna Mannikoff, Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

I den här utlysningen söker arbetsmiljöutskottet forskning som ger information, praktiska rekommendationer och lösningar som arbetsmiljöexperter och tillsynsmyndigheter kan använda för att hantera framtida arbetsmiljöutmaningar.

Arbetsmiljöutskottet kommer i årets utlysning att prioritera projekt som har fokus inom två områden:

  1. Arbetsmiljö och framtidens jobb
  2. Vidareutveckling av arbetsmiljömyndigheternas strategier och metoder.

Sista dagen för att ansöka om projektmedel är 1 februari 2022.