Hot och våld på arbetsplatser är en prioriterad fråga

Den 11 mars träffades representanter från arbetsmarknadens parter, arbetsmarknadsdepartementet och myndigheter inom arbetsmiljöområdet för att diskutera pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetsmiljöstrategin. Mötet leddes av statssekreterare Mattias Landgren och fokus på mötet var hot och våld på arbetsplatser.

11 februari 2021 fattade regering beslut om ny arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. Arbetsmiljöstrategin ska tydliggöra och stärka arbetet med att uppnå målet att Sverige ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket har i den nya arbetsmiljöstrategin fått en betydande roll eftersom myndigheterna verkar inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöforum

För att diskutera pågående och planerade åtgärder inom ramen för arbetsmiljöstrategin har regeringen bildat ett arbetsmiljöforum och den 11 mars hölls det tredje mötet i forumet. Representanter från arbetsmarknadens parter, myndigheter inom arbetsmiljöområdet och regeringskansliet medverkade vid mötet som inleddes av statssekreterare Mattias Landgren.

Hot och våld på arbetsplatser

Fokus vid detta möte var frågan om hot och våld och även sexuella trakasserier i arbetslivet. Från regeringens sida är det en ytterst prioriterad fråga och flertalet av representanterna från parterna vittnade om hur utbrett hot och våld är, över alla sektorer. I kategorin hot och våld i arbetsskadestatistiken utgör den fjärde vanligaste orsaken för kvinnor av de fall som anmäls och den sjätte vanligaste för män.

– Vi håller precis på att starta upp en kunskapssammanställning om hot och våld på arbetsplatser. Vi kommer att ta stöd i den forskning som finns om hur vi kan förebygga och arbeta proaktivt för att undvika hot och våld. Det är viktigt att ses i den här typen av forum eftersom vi behöver diskutera, hitta former för samverkan och få ställas inför utmaningar tillsammans, säger Anna Mannikoff funktionssamordnare för Analys och utvärdering vid myndigheten.

Utmaningar inför återgång till arbetsplatsen

Forumet diskuterade även utmaningar och möjligheter som uppstår nu när vi succesivt återgår till mer fysisk närvaro på arbetsplatser. I princip alla deltagare bidrog med viktiga inspel och alla var överens om att vi bör följa upp och utvärdera vilken påverkan som distansarbete och hybridarbete har i framtiden.

Mer information:

Arbetsmiljöstrategin 2021-2025