Högnivåmöte om arbetsmiljö

Den 15-16 maj medverkade vi på konferensen "Occupational safety and health stocktaking summit". Cirka 300 politiker, tjänstepersoner från samtliga medlemsstater, politiker vid EU:s institutioner samlades för att diskutera implementeringen av EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2021–2027.

Konferensen arrangerades inom ramen för Sveriges ordförandeskap i EU. Teman som stod i fokus under toppmötet var psykisk hälsa på jobbet, nollvisionen och klimatförändringarnas inverkan på arbetarskydd och hälsa. Från den svenska regeringen deltog jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. EU-kommissionär Nicolas Schmit var en av huvudtalarna vid konferensen.

Therese Florentin, internationell samordnare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
format_quote

Det är tydligt att vi måste arbeta tillsammans på många plan och mellan medlemsstaterna för att hitta vägen framåt för en god arbetsmiljö. Trots många utmaningar finns ett enormt engagemang, och det bådar gott för framtiden!

Prioriterade frågor under toppmötet

Under mötet avhandlades ett antal prioriterade nyckelfrågor inom olika områden:

  • Hur arbetet med att hålla strategin uppdaterad ska gå till
  • Stödet till grön och digital omställning
  • Hur vi hanterar demografiska förändringar

Deltagarna vid mötet fick höra om framstegen med att motverka arbetsrelaterade dödsfall för att nå nollvisionen. Fokus riktades även på frågan om hur värmeböljor och klimatförändringar påverkar arbetstagares hälsa och säkerhet.

William Cockburn, tillförordnad direktör, EU-Osha. Foto: Viktor Pettersson/Government Offices Of Sweden

EU:s arbetsmiljöbyrå – EU-Osha

William Cockburn från EU:s arbetsmiljöbyrå, EU-Osha, var en av huvudtalarna. Han gav deltagarna översikt över den aktuella situationen och utvecklingen inom området arbetsmiljö och hälsa i Europa. Han blickade även framåt och gav deltagare en bild av de senaste trenderna och utvecklingen inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöaktörer inom Sverige

Eftersom toppmötet ägde rum i Sverige, var lokala arbetsmiljöaktörer inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter och expertis från nationellt arbete med hälsa och säkerhet på arbetsplatser. Under konferensen gavs möjlighet till utbyte och jämförelse av specifika erfarenheter och metoder mellan medlemsstaterna.

På bilden i toppen syns en av huvudtalarna, EU-kommissionär Nicolas Schmit
Foto: Viktor Pettersson/Government Offices Of Sweden