Experter för uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning angående arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal

 • 11 september 2022

Regeringen har gett Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal (S2021/06572 (delvis)). Bakgrunden till uppdraget är ambitionen att erbjuda alla ett hållbart, tryggt och hälsosamt arbetsliv genom bland annat en bra arbetsmiljö. Hälso- och sjukvården bidrar till ett fungerande välfärdssamhälle och en god arbetsmiljö och hälsa hos personalen inom hälso- och sjukvården möjliggör detta. Uppdraget nämner även att särskilt fokus ska riktas mot den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad hälsa där även yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer ska uppmärksammas. Dock finns det även behov av att förstå aspekter av fysisk arbetsmiljö och hur dessa olika områden samverkar.

Uppdraget

Syftet med kunskapssammanställningen är att med vetenskaplig metod sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal, där fokus ska riktas mot den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Syftet är också att undersöka hur dessa arbetsmiljöområden samverkar, samt att ha ett speciellt fokus på grupper som löper stor risk för arbetsrelaterad ohälsa där exempelvis yrkesgrupper och specifika arbetsmiljöer/arbetsförhållanden kan uppmärksammas.

Målet är att producera en kunskapssammanställning av befintlig kunskap som ska fungera som en vägledning samt vara tillämpbar för intressenter som chefer, skyddsombud och beslutsfattare för att öka förståelsen samt hur man kan hantera och förbättra dessa gruppers arbetsmiljö i framtiden. Kunskapssammanställningen kommer att ingå som en del i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps redovisning av regeringsuppdraget till Regeringskansliet.

Kunskapssammanställningen ska kartlägga, sammanfatta och analysera den empiriska forskningen inom ramen för vad som beskrivs i en projektplan/uppdragsbeskrivning som tas fram i samråd mellan experterna och ansvarig processledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Omfattning och avgränsningar inkluderar att uppdraget bör begränsa sig till:

 • Socialstyrelsens definition av hälso- och sjukvårdspersonal
 • Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal
 • Särskilt fokus på yrkesgrupper och kontexter som har störst risk för arbetsrelaterad ohälsa
 • Material på engelska eller skandinaviska språk
 • Material från Europa, Nordamerika samt Australien
 • Material som är maximalt tio år gammalt sedan materialet publicerades
 • Material som inte enbart behandlar Covid-19
 • Fulltextartiklar i sakkunniggranskade tidskrifter, andra publikationstyper som accepteras exempelvis avhandlingar och rapporter.

Genomförandet innefattar att experterna kommer ingå i en projektgrupp med representanter från Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten bistår med en processledare vars främsta uppgift är att följa arbetet med fokus på tidplan hålls och att syftet med sammanställningen följs, samt kommunikatörer som bidrar till att kunskapssammanställningen presenteras och sprids på lämpligt sätt. Biblioteksstöd erbjuds från myndigheten. Som en del av genomförandet tar myndigheten och experterna fram en uppdragsbeskrivning/projektplan som utgår från regeringsuppdraget, denna beskrivning, och myndighetens processmodell för kunskapssammanställningar. Processmodellen innefattar bland annat extern granskning av utkast till rapport.

Experterna fyller även i en jävsdeklaration. Där deklareras för förekommande särintressen eller andra jävsförhållanden som föreligger, eller som riskerar att uppstå inom ramen för projektet.

Resultatet skall utmynna i en rapport som följer myndighetens anvisningar. Dessutom kan eventuellt andra åtaganden, som presentation för berörda aktörer, förekomma.

Tidplan och ersättning

Arbetet med kunskapssammanställningen påbörjas senast i november 2022 och en färdigställd kunskapssammanställning ska levereras senast september 2023, tidsram beslutas i samråd med experterna.

Omfattningen av experternas arbetstid uppskattas uppgå till totalt cirka 700 timmar (arbetstid som delas mellan experterna). Timersättning utgår och uppskattningen av uppdragets omfattning och tidsramar specificeras i dialog med experterna.

Kvalifikationer

Vi söker minst två experter som på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps uppdrag kan arbeta fram en kunskapssammanställning angående arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal.

Huvudansvarig expert ska vara disputerad och ha uppnått minst docentkompetens, eventuell medsökande ska minst ha magisterexamen.

Som expert vill vi att du har följande kvalifikationer:

 • Dokumenterad kompetens inom områden som är relevanta för uppdraget
 • Uppvisat god kvalitet i tidigare publikationer och leveranser
 • Utmärkta kunskaper i det svenska språket och kan använda språket obehindrat i såväl tal som skrift
 • Metodkompetens och erfarenhet av att skriva systematiska kunskapssammanställningar eller liknande översikter (detta gäller åtminstone en av experterna)

Ansökan

Ansök genom att fylla i särskild ansökningsblankett och ska också innehålla

 • Förslag på viktiga inriktningar/områden som kunskapssammanställningen behöver innehålla (max 1 sida)
 • CV
 • Lista över egna publikationer
attach_fileLadda hem dokument för ansökan

Uppdraget kan sökas enskilt eller tillsammans med en medsökande. Referenstagning kan bli aktuell. Ansökan skickas till jobb@mynak.se med e-postrubriken ”Expertansökan”, ange även Dnr: 21/00176 i din ansökan.

Sista ansökningsdag är 11 september 2022

Frågor

Eventuella frågor besvaras efter den 9 augusti 2022 av Myndigheten för arbetsmiljökunskaps processledare:

Thomas Nessen
thomas.nessen@mynak.se
073-804 89 16