Förebygg och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta förebyggande med alkoholfrågor på en arbetsplats samt vad man gör om en medarbetare drabbas av alkoholproblem.

Alkoholproblem skadligt för både individ och organisation

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för både sjukfrånvaro, olyckor, skador och andra problem i verksamheten. Sammantaget leder det till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst. Genom att kombinera olika insatser på organisatorisk nivå och individnivå kan alkoholproblem förebyggas och minskas, exempelvis genom att skapa tydliga regler kring vad som gäller på arbetsplatsen, ge möjlighet för medarbetare att bedöma sina alkoholvanor och att erbjuda stöd och hjälp i ett tidigt skede.

Om vägledningen

Vägledningen är framtagen i samarbete med Karolinska Institutet, Enheten för interventions och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin. Innehållet i vägledningen baseras på ”Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen”, som bygger på bästa tillgängliga evidens, men också har en hög grad av tillämpbarhet i det dagliga praktiska arbetet ute i verksamheter. Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till personal inom företagshälsovård och andra aktörer som erbjuder arbetsmiljö- och hälsotjänster och syfte med riktlinjerna är att förse dessa aktörer ett evidensbaserat underlag för arbetet med att förebygga, identifiera och åtgärda alkoholproblem bland medarbetare.

Hjälp och stöd i arbetet

Företagshälsa eller annan aktör sin erbjuder liknande tjänster är ett bra stöd i såväl det förebyggande arbetsmiljöarbetet som när det gäller lösningar och åtgärder. Vid anlitande av externa resurser, säkerställ att de arbetar efter evidensbaserade arbetsmetoder och arbetssätt.

Fördjupning

Vill du fördjupa dig inom området, läs mer i Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen.