Förebygg och åtgärda ryggbesvär

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga ryggbesvär hos medarbetare samt vad man gör om medarbetare drabbas av ryggbesvär till följd av arbetet.

Ryggbesvär drabbar de allra flesta någon gång i livet

Ryggbesvär är dessutom något som kan orsakas av eller förvärras av arbetet. Arbetsgivare bör fokusera på att arbeta förebyggande och med tidiga insatser hos medarbetare med ryggproblem. Genom att göra det  reduceras kostnader för produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro, sjuknärvaro, rehabilitering och arbetsanpassning.

Om vägledningen

Vägledningen är framtagen i samarbete med Karolinska Institutet, Enheten för interventions och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin. Innehållet i vägledningen baseras på ”Riktlinjer vid ländryggsbesvär”, som bygger på bästa tillgängliga evidens, men också har en hög grad av tillämpbarhet i det dagliga praktiska arbetet ute i verksamheter. Riktlinjerna riktar sig i huvudsak till personal inom företagshälsovård och andra aktörer som erbjuder arbetsmiljö- och hälsotjänster och syfte med riktlinjerna är att förse dessa aktörer ett evidensbaserat underlag för arbetet med att förebygga och hantera ryggbesvär.

Hjälp och stöd i arbetet

Företagshälsa eller annan aktör sin erbjuder liknande tjänster är ett bra stöd i såväl det förebyggande arbetsmiljöarbetet som när det gäller lösningar och åtgärder. Vid anlitande av externa resurser, säkerställ att de arbetar efter evidensbaserade arbetsmetoder och arbetssätt.

Fördjupning

Vill du fördjupa dig inom området, läs mer i Riktlinjer vid ländryggsbesvär.