Analys av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån under pandemin och hur arbete hemifrån påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö.

Analysen ska omfatta juridiska och tekniska hinder som finns för arbete hemifrån samt identifiera eventuella arbetsmiljörisker och andra utmaningar som kan finnas för att tillhandahålla en god arbetsmiljö vid arbete hemifrån. Myndigheten ska även komma med förslag på områden som behöver analyseras ytterligare och eventuella åtgärder som behöver vidtas. En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 april 2021.

Bakgrund

Arbetslivet påverkas i stor utsträckning av den pågående pandemin. För att undvika smittspridning av covid-19 uppmanas arbetsgivare att möjliggöra för sina anställda att arbeta hemifrån. Pandemin har därför för många inneburit en stor omställning från den fysiska arbetsplatsen till arbete från hemmet. Det finns anledning att tro att pandemin kommer fortsätta påverka vårt sätt att leva och arbeta under en längre tid framöver.

Ett utökat arbete hemifrån påverkar arbetslivet på flera olika sätt. När arbete inte sker från den arbetsplats som arbetsgivaren råder över finns det utmaningar hur arbetet organiseras för att minska risker för skada eller ohälsa. En sämre fysisk arbetsplats ökar risken för belastningsskador och när allt fler arbetar hemifrån finns det risker i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Mer oklara gränser mellan arbete och privatliv och ökade digitala arbetssätt leder också till andra arbetsmiljöfrågor om såväl tillgänglighet, arbetstempo som teknikstress. Sammanfattningsvis handlar det om arbetsmiljö ur flera olika aspekter, så väl den fysiska och kognitiva arbetsmiljön som den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Syfte

Syftet är att kartlägga och analysera förutsättningar som finns för arbete hemifrån och hur det påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö. Det handlar om arbetsmiljö ur flera olika aspekter, såväl den fysiska och kognitiva arbetsmiljön, som den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. Myndigheten ska även komma med förslag på områden som behöver analyseras ytterligare och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Mer information:

Pressmeddelande på regeringens webbplats

Uppdraget på regeringens webbplats

Typ

Tidsplan

100%
Dec 20
Jan 21
Feb
Mar
Apr
  • play_arrowStart: 8 december 2020
  • flagRedovisning av uppdraget: 1 april 2021